Meget tilfredsstillende resultat for 3. kvartal

08.11.17

I Møns Bank er der stor tilfredshed med et resultat på godt 34 mio. kr. før skat for årets første tre kvartaler.

Tilfredsstillende basisdrift

”Indtil videre har 2017 været et rigtig godt år for Møns Bank, og bankens drift har igennem året udviklet sig langt bedre end vores forventninger, da vi planlagde årets aktiviteter,” udtaler direktør Flemming Jensen og fortsætter: ”Vi kan mærke, at bankens ydelser efterspørges indenfor alle områder, og det er derfor tilfredsstilende at se, at det aflejrer sig i indtjeningen. Bankens forventninger til basisdriften for hele 2017 var oprindelig i niveauet 28-33 mio. kr. Forventningerne blev opjusteret med 5 mio. kr. ved halvåret til et niveau på 33-38 mio. kr. Med en basisdrift på knap 30 mio. kr. for årets første tre kvartaler, er der stor tilfredshed med indtjeningen, der nu forventes at lande i den høje ende af de tidligere opjusterede udmeldinger.”

 

Mange nye kunder

Perioden har generelt været præget af en stor tilgang af nye kunder i alle bankens afdelinger. ”I Præstø og på Møn kan vi fortsat mærke, at Nordea og Danske Bank indenfor de senere år har lukket deres filialer, og i bankens nye afdelinger i Næstved og Vordingborg har der også været god aktivitet med at tage imod nye kunder, hvilket samlet set har bidraget væsentligt til et meget højt aktivitetsniveau i banken,” siger Flemming Jensen.

 

Højt aktivitetsniveau

De mange nye kunder samt det historiske lave renteniveau betyder, at banken har brugt rigtig megen tid på etablering af nye kundeforhold samt rådgivning af kunderne om muligheder indenfor investering og realkreditbelåning af deres ejendomme. Samtidig har der været en stigende ejendomsomsætning, hvilket traditionelt medfører en stigende aktivitet i banken.

 

”Aktivitetsstigningen har samtidig haft en positiv afsmittende indvirkning på vores udlånsaktivitet, og bankens samlede udlån er igennem året steget med 35 mio. kr. fra 1.339 mio. kr. til 1.374 mio. kr., svarende til 2,6 % siden nytår. Isoleret set kunne vi godt ønske os en større stigning, da udlånsaktivitet er vores primære forretning, men udviklingen indeholder en langt højere aktivitet end stigningen på de 35 mio. kr., da der er et stort tilbageløb på de eksisterende udlån. Så samlet set er vi tilfredse med udviklingen,” siger Flemming Jensen.

 

Bankens indlån er i samme periode steget med 180 mio. kr., svarende til knap 9 % siden nytår, og de samlede indlån udgør ultimo 3. kvartal 2.221 mio. kr.

 

Indtægter bedre end forventet

”Det høje aktivitetsniveau har haft positiv afledet effekt på bankens indtægter, der er steget med 5,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Det er vi meget tilfredse med under de aktuelle renteforhold,” udtrykker Flemming Jensen.

 

”Indtægtsstigningen i banken via et højere aktivitetsniveau har således mere end kompenseret for den afledte virkning af det generelt lavere renteniveau,” tilføjer han og forklarer videre, at et lavere renteniveau giver færre indtægter fra den overskydende likviditet, ligesom indtjeningen fra bankens udlån falder på grund af en lavere rentemarginal.

 

Stigende omkostninger

Bankens omkostninger stiger med 5,6 mio. kr., og denne udvikling er præget af stigende IT-omkostninger, der over de senere år er øget markant, og alene i forhold til samme tidspunkt sidste år er bankens IT-omkostninger steget med 3,4 mio. kr. til i alt 18,4 mio. kr. for årets første tre kvartaler.

 

”Omkostningsstigningen kan henføres til det stigende aktivitetsniveau, at bankdriften i stadig større omfang digitaliseres, samt stigende krav til indarbejdelse af såvel sikkerhed i systemerne som den omfattende lovregulering, der skal indarbejdes i eksisterende IT-systemer, ligesom det stiller krav til nye IT-systemer,” siger Flemming Jensen og præciserer, at den samlede stigning i omkostningerne på 5,6 mio. kr. er på et forventet niveau og følger bankens budget.

 

Positiv kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 8,3 mio. kr., hvor den største del heraf på 5,6 mio. kr. kan henføres til kursavancer på bankens obligationsbeholdning.

 

Efter regnskabsperiodens afslutning har bankens IT-central BEC besluttet at ændre principperne for aktivering af udviklingsomkostninger, hvilket betyder, at bankens andel af IT-centralens andelskapital nedskrives fra en værdi på omkring 6 mio. kr. til nul. Dette vil i 4. kvartal påvirke den samlede kursgevinst for året negativt med 6 mio. kr.

 

Faldende nedskrivninger

Flemming Jensen glæder sig over, at nedskrivningerne på bankens udlån for årets første tre kvartaler med i alt 3,6 mio. kr. er på et lavt niveau – og under halvdelen i forhold til sidste år. ”Det er en meget positiv udvikling,” siger han.

 

Tilfredsstillende resultat

For årets tre kvartaler er således opnået et resultat efter nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat på 28,6 mio. kr.

 

”Alt i alt en periode med stor aktivitet i banken og et resultat, der er bedre, end vi forventede ved årets start,” slutter Flemming Jensen.

 

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen, tlf. 55 86 15 36