Overskud bedre end forventet

21.02.18

Med et overskud på 37,7 mio. kr. før skat leverer Møns Bank et meget tilfredsstillende resultat for 2017. Bankens aktionærer har udsigt til 10 % i udbytte.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi igen i år kan aflevere et solidt årsresultat,” udtaler bankdirektør Flemming Jensen og oplyser samtidig, at bankens aktionærer har udsigt til et udbytte på 10 %.

 

Basisdrift bedre end forventet

Møns Banks forventninger til basisdriften for året 2017 var oprindelig i niveauet 28-33 mio. kr. Ved offentliggørelsen af resultatet for 1. halvår 2017 blev forventningerne opjusteret med 5 mio. kr. til en basisdrift for året som helhed i størrelsen 33-38 mio. kr.

 

”Bankens basisdrift endte på 39,9 mio. kr., så det er godt og vel på den gode side af bankens bedste forventninger for året, hvilket vi i banken naturligvis kun kan være meget tilfredse med,” tilføjer Flemming Jensen.

 

Højt aktivitetsniveau

Om baggrunden for den gode basisdrift præciserer Flemming Jensen, at det er en kombination af mange forhold, men det primært skyldes et meget højt aktivitetsniveau.

”Vi mærker klart, at banken har udviklet sig med de nye filialer i Næstved og Vordingborg, og sammen med et generelt højt aktivitetsniveau betyder det, at bankens forretningsgrundlag og indtjening har udviklet sig tilfredsstillende igennem hele året”.

 

Stigende ind- og udlån

Banken kan konstatere, at kunderne er tilbageholdende med at bruge deres opsparing, og de samlede indlån er igennem året steget med 146 mio. kr. til 2.188 mio. kr. svarende til 7 %.

”De samlede udlån er steget med 87 mio. kr. til 1.426 mio. kr. svarende til 6,5 %, hvilket alt i alt er en meget tilfredsstillende udvikling,” siger Flemming Jensen.

 

Lavt renteniveau er katalysator

På spørgsmålet om hvad det er, banken har travlt med, oplyser Flemming Jensen: ”Renten har betydning for de fleste kunders økonomi, og det usædvanligt lave renteniveau med negative renter betyder, at vi har travlt med at drøfte muligheder og løsninger med vores kunder indenfor nøgleområderne investering, formuepleje og realkreditbelåning.”   

 

Nedskrivninger

I lyset af de økonomiske forhold er bankens ledelse særdeles tilfreds med niveauet for årets nedskrivningsbehov, som samlet udgør 4,1 mio. kr. for 2017. Det er et meget lavt niveau, og det afspejler, at økonomien hos bankens kunder generelt er i bedring, når der sammenlignes med tidligere år.

 

Positive kursreguleringer

Bankens samlede kursreguleringer udgør en fortjeneste på 1,8 mio. kr., hvilket ligeledes vurderes at være tilfredsstillende.

 

Årets resultat

Bankens samlede resultat før skat for året 2017 bliver 37,7 mio. kr. og efter skat 29,4 mio. kr.

 

Samlet set har året 2017 været et godt år for Møns Bank. Året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau, et stigende forretningsomfang og et tilfredsstillende resultat, og bankens bestyrelse og direktion er tilfredse med årets resultat.

 

Kapitalbehov og kapitalprocent

Bankens kapitalbehov kan ultimo året opgøres til omkring 11,2 % inklusiv indregning af kapitalbevaringsbuffer på 1,3 %-point. Den faktiske kapitalprocent for banken ultimo året kan opgøres til godt 17,5 %.

Banken har således en aktuel overskydende solvens på 6,3 %-point svarende 121,1 mio. kr.

 

Forslag om udbytte på 10 %

Det er bankens udbyttepolitik at udbetale 10-25 % af årets overskud efter skat, hvis det er muligt under hensyntagen til behovet for fremtidig konsolidering af egenkapitalen. Med et resultat for året på 29,4 mio. kr. efter skat, forrentes egenkapital efter skat med 8,7 % p.a., og bestyrelsen indstiller, at der udbetales 10 % i udbytte svarende til 2,4 mio. Om denne indstilling udtaler formand for bankens bestyrelse Jens Ravn: ”Samtidig med en udbetaling på 2,4 mio. kr. i udbytte af årets overskud efter skat, skal banken betale renteudgifterne til den Hybride Kernekapital på kr. 35 mio. kr. med omkring 4 mio. kr. Det vil således samtidigt være muligt at styrke bankens egenkapital med 22,5 mio. kr., hvilket bestyrelsen vurderer som et acceptabelt niveau i forhold til bankens udvikling.”

 

Tilbageblik på 3 år

Om bankens udvikling over de kommende år udtaler Jens Ravn, at bestyrelsen netop har samlet op på bankens udvikling igennem de seneste 3 år. ”Møns Bank har været igennem en udvikling, hvor bankens forretningsgrundlag på alle områder har udviklet sig meget tilfredsstillende. Udlån er over perioden steget med 378 mio. kr. svarende til 36 %, indlån er steget med 622 mio. kr. svarende til 40 % og formidling af realkreditlån er steget med 1.700 mio. kr. svarende til godt 50 %. I perioden er kundegrundlaget samtidig vokset med mere end 2.000 kunder, og banken har fået knap 20 % flere aktionærer. Det er en udvikling, vi er meget tilfredse med i bestyrelsen, og det er sket samtidig med, at banken har fastholdt en basisdrift, der over perioden har været stabil på et højere niveau end vi forventede.”

 

Strategien for 2018-2020

Jens Ravn oplyser tillige, at bestyrelsen netop har fastlagt nye mål for bankens udvikling samt rammerne for de indsatser, der forventes at være fokusområder i planerne for de kommende tre år. ”Vi har i bestyrelsen sat mål og retning for bankens udvikling i de kommende 3 år, og så må dette afpasses med den samfundsøkonomiske udvikling samt de øvrige rammebetingelser for pengeinstitutsektoren. Her vil de stigende kapitalkrav og den øvrige regulering af sektoren være rammedannende, hvor renteudviklingen og digitalisering af sektoren forventes at få stor betydning.”

 

Jens Ravn oplyser videre, at bestyrelsen har stor fokus på bankens DNA, hvor de stærke relationer til kunderne kombineret med en individuel personlig betjening med stor tilgængelighed - personligt som digitalt - er kernen. ”Og det vil vi naturligvis fortsætte med at holde fokus på. Det som hidtil er gjort godt, vil vi om muligt gøre endnu bedre. Og samtidig har vi fokus på en lang række af nye indsatser.

 

Målene for den kommende strategiperiode er en fortsat udvikling af bankens forrentningsgrundlag, der flugter udviklingen gennem den tidligere strategiperiode – hvor væksten på udlån og realkreditformidling dog vurderes at blive på et lavere niveau.

 

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36

Bestyrelsesformand Jens Ravn tlf. 51 54 08 82