Pressemeddelelse - Årsrapport 2013

26.02.14

Årets resultat i Møns Bank blev minus 15,7 mio. kr.

 

En meget solid og stigende basisdrift kan ikke opveje den økonomiske afmatning. Bankens resultat er et spejl af udviklingen i samfundet.

 

Om resultatet udtaler bankens direktør Flemming Jensen ”Vi er naturligvis ikke tilfredse med, at resultatet af de samlede anstrengelser igennem året er et underskud. Specielt ikke i et år, hvor bankens basisdrift aldrig har været højere. De faldende priser på ejendomsmarkedet sætter imidlertid sine tydelige spor i regnskabet i form af store nedskrivninger, dvs. hensættelser til eventuelle fremtidige tab, hvilket blev udslagsgivende for årets resultat”.

 

Underskuddet i 2013 kan imidlertid ikke ændre på, at Møns Bank samlet set er kommet godt igennem finanskrisen siden 2008, hvor Østdanmark har mistet ni lokalbanker. I denne periode er bankens kundegrundlag styrket gennem overtagelsen af sparekasserne i Fanefjord og Kongsted. En i forvejen god likviditet er blevet yderligere styrket, egenkapitalen er fastholdt, og der er opnået et stigende forretningsomfang med en væsentlig stærkere basisdrift, hvilket lover godt for fremtiden.

 

Ordinært sundhedstjek hos Finanstilsynet
Hertil kommer at banken netop har været igennem det helt store ”sundhedstjek” hos Finans-tilsynet, som var på ordinært inspektionsbesøg i banken i 4. kvartal 2013. Samlet set er bankens ledelse godt tilfreds med resultatet af ”sundhedstjekket” og Finanstilsynets tilbage-meldinger, der klart bekræfter, at alle ”sanser” er funktionsdygtige, banken er ”sund og rask”, og ”grundkonditionen” er i orden. Den gode sundhedstilstand og levevis blev dog suppleret med enkelte påbud om at ændre et par ”vaner” i dagligdagen.

 

Bankens basisindtægter og -omkostninger
Bankens samlede indtægter udgør 126,9 mio. kr., hvilket er 17,9 mio. kr. mere end samme periode sidste år. De samlede udgifter er steget med 9,2 mio. kr. til 79,8 mio. kr. Stigningen i de samlede indtægter og udgifter kan henføres til den afledte effekt af et højt aktivitetsniveau indenfor bankens kerneområder samt det udvidede forretningsomfang efter overtagelserne af sparekasserne i Fanefjord og Kongsted.

 

Der er i 2013 opnået en basisdrift på 47,2 mio. kr., hvilket er godt 8 mio. kr. bedre end året før og bedre end den opjusterede forventning til årets basisdrift på mellem 40 - 45 mio. kr.

 

Store nedskrivninger på udlån
Regnskabet for 2013 er kendetegnet ved de meget store nedskrivninger, der også er årsagen til, at banken kommer ud af året med et negativt resultat. Bankens nedskrivninger på udlån i 2013 udgør 75,3 mio. kr., hvoraf 25,6 mio. kr. kan henføres til Finanstilsynets gennemgang af bankens engagementer. Bankens ledelse er tilfreds med, at Finanstilsynet tilkendegiver, at de generelt er enige i bankens kreditklassifikation og værdifastsættelsen af engagementerne, samt at bankens store engagementer er bedre end gennemsnittet for sammenlignelige banker. 
Alligevel gav inspektionen anledning til en væsentlig nedskrivning i en enkelt sag, hvor der var en markant forskel mellem Finanstilsynets og bankens værdiansættelse af en kundes ejendom. Om værdiansættelsen af denne ejendom udtaler Flemming Jensen ” Der er tale om én større erhvervsejendom, som i september måned 2013 blev sat til salg for omkring 35 mio. kr. jf. en ekstern erhvervsmæglers vurdering. I forbindelse med bankens princip om forsigtighed blev ejendommen indregnet i engagementet med en væsentlig lavere værdi på 26 mio. kr.

Finanstilsynet har vurderet, at ejendommen i stedet kun bør værdifastsættes til 14,5 mio. kr., hvilket har betydet en nedskrivning på 10 mio. kr. I bankens ledelse har vi taget Finans-tilsynets værdifastsættelse til efterretning, selvom det er vores vurdering, at den kan sælges til en langt højere pris”.

 

Finanstilsynet udvalgte tillige en stikprøve på 175 mindre engagementer, der gav anledning til krav om en statistisk nedskrivning på 15,6 mio. kr. Stikprøven viser, at banken har en høj andel af primært privatkunder med finansielle problemer eller svaghedstegn. På spørgsmål til resultatet af stikprøven udtaler Flemming Jensen ”Stikprøven bekræfter nødvendigheden af bankens store fokus på privatkundernes økonomi, herunder behovet for de nedskrivninger, banken har foretaget igennem de seneste år. Stikprøven viser også, at det primært er blandt bankens privatkunder, der er sandsynlighed for, at banken har kunder med finansielle problemer, som endnu ikke er konstateret. Dette skal banken tage højde for ved at foretage en nedskrivning i regnskabet for 2013”.

 

Årsagen til de øvrige nedskrivninger igennem året er fortsat afmatningen i økonomien, som kommer til udtryk hos bankens kunder på mange forskellige måder. Da kundernes økonomiske forhold spejler sig i bankens bøger, så betyder det, at banken skal foretage forholdsvis store nedskrivninger. Men det kan samtidig oplyses, at kun for en meget begrænset del af årets nedskrivninger er det konstateret, at pengene er tabt.

 

Positiv kursgevinst
Kursreguleringerne af bankens fondsbeholdning udgør en samlet gevinst på 4,9 mio. kr. ”Det vurderes at være et acceptabelt resultat, når det sammenholdes med en forsigtig investerings-politik i et særdeles risikobetonet fondsmarked” udtaler Flemming Jensen.

 

Bankens solvens styrkes
Bankens nuværende ansvarlige lånekapital på 50 mio. kr. kan ikke længere medregnes i kapitalgrundlaget efter de nye kapitaldækningsregler. Banken har derfor anmodet Finanstilsynet om at tage stilling til en førtidig indfrielse.  
Til erstatning for den ansvarlige kapital på 50 mio. kr. har banken besluttet at tage imod et tilbud om optagelse af et nyt lån på 35 mio. kr. i form af hybrid kernekapital, der kan medregnes fuldt ud i bankens kapitalgrundlag.

 

Optagelsen vil styrke bankens kapitalgrundlag, og bankens solvensprocent vil stige til et komfortabelt niveau på omkring 14,3 %.

 

Forventningerne til 2014
Den økonomiske udvikling i samfundet forventes fortsat at give store udfordringer for den finansielle sektor. Med afsæt i ledelsens forventninger til 2014, forventes et resultat af bankens basisdrift i størrelsesordenen 30–35 mio. kr. Det samlede årsresultat vil bl.a. afhænge af udviklingen i samfundsøkonomien, herunder udviklingen i renteniveauet og den afledte effekt på bankens fondsbeholdning samt behovet for nedskrivninger på udlån.


Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen
Tlf. 55 86 15 36

 

> Læs den fulde årsrapport her