Resultat for 1. halvår bedre end forventet

21.08.17

Med 22 mio. kr. før skat er Møns Bank kommet særdeles godt igennem 1. halvår af 2017

Om periodens resultat udtaler bankens direktør Flemming Jensen: ”På alle områder har det været et særdeles positivt halvår for Møns Bank. Perioden er bedst kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau, der samtidig har haft en god afsmittende virkning på vores aktivitetsbestemte driftsindtægter, der er steget langt mere end forventet”.

 

Højt aktivitetsniveau

De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for 1. halvår udgør 28,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år - og svarende til 23,7 %.

 

”Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at de daglige anstrengelser har haft en positiv indvirkning på indtægterne. Det er specielt glædeligt i en tid, hvor den finansielle sektor på indtægtssiden er udfordret af det meget lave renteniveau,” supplerer Flemming Jensen.

 

Stigende gebyr- og provisionsindtægter

Årsagen til den positive udvikling i bankens samlede gebyr- og provisionsindtægter er aktiviteterne på både boligmarkedet og investeringsområdet samt et fortsat stigende antal kunder.

 

På ejendomsmarkedet har der været et generelt stigende antal ejendomshandler i bankens markedsområde, og sammen med bankens fokus på optimering af kundernes ejendomsfinansiering - privat som erhverv - har formidlingen af realkreditlån været høj.

 

Efter en stille start på året har investeringsområdet samtidig været præget af en høj aktivitet i specielt årets andet kvartal, hvor den lave rente har medvirket til en stigende interesse hos bankens kunder for at få investeret deres penge. Dette har givet en høj aktivitet og stor efterspørgsel efter bankens tilbud om Formuepleje. 

 

Omvendt betyder det lave renteniveau, at renteindtægterne fra bankens overskydende likviditet er faldet, og samtidig er rentemarginalen af ud- og indlånsforretningerne under pres. Dette har betydet, at de samlede netto renteindtægter kun er marginalt større end i samme periode sidste år, selvom bankens samlede udlån og den overskydende likviditet har været større i 2017.

 

Uændrede netto renteindtægter

Om udviklingen i bankens netto renteindtægter udtaler Flemming Jensen: ”Det nuværende renteniveau med negative renter giver generelt store udfordringer for bankdrift, da bankernes store overskudslikviditet stort set ikke bliver forrentet. Når vi i Møns Bank ikke ser et fald i nettorenteindtægterne i forhold til sidste år, er det fordi bankens udlån har været stigende."

 

De samlede udlån er siden årsskiftet steget med 2,6 %, svarende til 35 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende, da det dækker over en forholdsvis stor udlånsaktivitet, mens kunderne generelt tilbagebetaler flittigt på deres eksisterende lån i banken.

 

Bankens samlede netto rente- og gebyrindtægter udgør 71,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år - og svarende til 6,9 %.

 

Basisdriften stiger

”Når indtægterne stiger med en indtjeningsfremgang på 4,6 mio. kr., skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 3,2 mio. kr. til i alt 51,3 mio. kr.”, nævner Flemming Jensen.

 

Stigningen i omkostningerne skyldes langt overvejende øgede IT-omkostninger, hvor en væsentlig del af stigningen kan henføres til bankens deltagelse i udvikling af IT-systemer, der fremover forventes at få en central rolle i forbindelse med rådgivning om og ekspedition af realkreditlån til privatkunder. Omkostningsstigningen reduceret for de stigende IT-udgifter udgør 1,3 mio. kr. svarende til 3,3 %, hvilket vurderes på et acceptabelt niveau.

 

”Det betyder, at bankens basisdrift ved halvåret er godt 20 mio. kr. før skat, hvilket er en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til sidste år, og langt bedre end forventet”, sammenfatter Flemming Jensen.

 

Opjustering af resultatforventninger

Bankens forventninger til årets basisdrift var oprindelig 28-33 mio. kr. for året som helhed. Med et resultat af basisdriften på godt 20 mio. kr. for første halvår opjusteres forventningerne til året som helhed med 5 mio. kr. til en basisdrift i størrelsen 33-38 mio. kr.

 

Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 4,8 mio. kr., som primært kan henføres til bankens kursavancer på anlægsbeholdningen.

 

Nedskrivningerne falder

Samtidig udtrykker Flemming Jensen: ”Det er glædeligt, at behovet for nedskrivninger på bankens udlån er faldet. I første halvår er der nedskrevet 2,9 mio. kr., hvilket er væsentlig mindre i forhold til første halvår sidste år, hvor der blev nedskrevet 7,3 mio. kr., og denne post på regnskabet er ved at normalisere sig i forhold til tiden før Finanskrisen.”

 

Det er fortsat bankens vurdering, at der ikke er et større økonomisk opsving på vej, men at der mærkes en spirende optimisme.

 

Tilfredsstillende halvårsresultat

Bankens resultat efter nedskrivninger, kursreguleringer og skat bliver herefter 17,9 mio. kr. for 1. halvår 2017.

 

Bankens udvikling

Om bankens udvikling igennem de senere år udtaler formand Jens Ravn: ”Møns Bank har været og er fortsat inde i en god udvikling. I bestyrelsen har vi netop gjort status på bankens udvikling, som vi er meget tilfredse med. Møns Bank har i dag godt 20.000 kunder, og med de senere års udbygning af bankens nære markedsområde med filialer i Næstved og Vordingborg, så har banken rettidigt fået etableret sig i en geografi, der markedsmæssigt hænger godt sammen, hvor den gode udvikling kan fortsætte i de kommende år.”

 

”Samtidig med at de landsdækkende pengeinstitutter igennem de senere år har neddroslet aktiviteterne og lukket filialer i bankens markedsområde, så mærker vi en forstærket interesse for bankens ydelser og service, og specielt bankens tilstedeværelse og store indsigt i de lokale forhold har stor betydning. Vi bliver søgt, når erhvervslivet foretager investeringer i området, og nye kunder ønsker at bosætte sig.”

 

På spørgsmålet om forventningerne til udvikling i de kommende år supplerer Jens Ravn:

”I forhold til at fortsætte den lagte linje for bankens udvikling ser jeg lyst på fremtiden for Møns Bank. I bestyrelsen er vi samtidig opmærksomme på de stigende administrative krav til bankdriften, der fortsat kræver mange ressourcer. Så de kommende år bliver ikke kun med vind i ryggen, og indretningen af bankens drift skal til stadighed tilpasses de mange nye lovkrav. Samtidig er mulighederne mange, og i det kommende halvår står vi netop overfor en revurdering af de kommende års planer for bankens udvikling”, slutter Jens Ravn.

 

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen, tlf. 55 86 15 36

Bestyrelsesformand Jens Ravn, tlf. 51 54 08 82