Solidt resultat i Møns Bank

22.02.16

Med et overskud på 21 mio. kr. efter skat leverer Møns Bank et meget tilfredsstillende resultat for 2015. Bankens aktionærer har udsigt til 10 % i udbytte.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi kan aflevere et solidt årsresultat for 2015”, udtaler bankdirektør Flemming Jensen.

 

Om baggrunden for resultatet præciserer Flemming Jensen, at tilgangen af mange nye kunder og det høje aktivitetsniveau samt en række nye tiltag i banken har været med til at fastholde det høje indtægtsniveau fra sidste år.

 

Den finansielle sektor har igennem de senere år været udfordret af en begrænset efterspørgsel efter udlån og kundernes ønsker om, at tilbagebetale på deres banklån samt og ikke mindst, at kunderne helt naturligt har omlagt deres banklån til de billigere realkreditlån.

 

Herom udtaler Flemming Jensen: ”Det har vi naturligvis også mærket i Møns Bank, men de iværksatte tiltag for udvikling af banken har virket efter hensigten, og det er derfor glædeligt, at bankens samlede udlån udvikler sig særdeles positivt med 145 mio. kr. til i alt 1.192 mio. kr., da udlånsaktiviteten er kernen i bankdriften.”

 

Samtidig er udviklingen i bankens indlån meget tilfredsstillende med en stigning på 219 mio. kr. til i alt 1.785 mio. kr. I et år med vækst i udlånene, er bankens i forvejen solide indlånsoverskud således samtidig blevet styrket yderligere og udgør knapt 600 mio. kr. ”Det er alt i alt en meget tilfredsstillende udvikling,” bemærker Flemming Jensen.

 

”Vi har samtidig haft travlt med at orientere bankens kunder om de mange muligheder indenfor investering, formuepleje og realkreditbelåning, hvor den fortsat lave rente og bankens mange nye tiltag har givet en stor stigning i aktiviteten. I Præstø og på Møn, hvor Nordea og Danske Bank indenfor de seneste par år har lukket deres filialer, har der ligeledes været en stigende tilgang af nye kunder”, supplerer han.

 

Filialen i Næstved

Den nye afdeling i Næstved er kommet rigtig godt fra start, og ved udgangen af året kunne afdelingen hilse velkommen til ny kunde nr. 1000. Afdelingen bidrager allerede positivt til årets samlede resultat for banken, hvilket er helt ekstraordinært efter en periode på kun godt ét år.

 

Om udviklingen i Næstved udtaler Flemming Jensen: ”Bankens nye afdeling i Næstved har haft et forrygende år, og med de mange nye kunder igennem hele året har vi store forventninger til afdelingen, der har et stærkt hold på 11 kompetente medarbejdere med stor indsigt i områdets lokale forhold. Så det har givet rigtig god mening, at Møns Bank åbnede en afdeling i Næstved, hvor der er taget godt imod banken.”

 

Etablering i Vordingborg

Efter beslutningen om en ny filial i Vordingborg har der været arbejdet med at få sat et stærkt hold til afdelingen. Holdet nu er på plads og forventes at være klar i løbet af april, hvor de senest ansatte medarbejdere tiltræder. Der arbejdes aktuelt med to forskellige placeringer af filialen, der er inde i en afklarende fase. I forhold til den oprindelige målsætning er åbningen i Vordingborg udskudt omkring 3 måneder fra 1. kvartal til 2. kvartal, og det er planen, at afdelingens medarbejdere frem til åbningen vil arbejde med afsæt i lokaler i Stege eller fra en midlertidig adresse i Vordingborg. Banken har allerede oplevet en stigende interesse fra kunder i Vordingborg-området, så det lover godt for afdelingens aktivitet.

 

Møn Direkte

Der har også været travlt i bankens fjernkundeafdeling Møn Direkte, der samtidig er blevet styrket på Østsjælland via ansættelsen af yderligere en konsulent på Stevns.

 

Solid basisdrift

Den lavere rente har betydet, at nettorenteindtægter er faldet med omkring 8 mio. kr. til godt 81 mio. kr., hvoraf størstedelen kan henføres til faldende indtægter fra bankens overskydende likviditet. Men det er mere end opvejet af udviklingen i indtægterne fra en højere aktivitet, der er steget med 11 mio. kr. til godt 50 mio. kr. Samtidig er de samlede omkostninger steget med 4,3 mio. kr., hvilket er helt som forventet. Bankens basisdrift for 2015 udgør således godt 37 mio. kr., hvilket er på niveau med de seneste opjusterede og udmeldte forventninger for året.

 

Langt færre nedskrivninger

I lyset af de svære konjunkturforhold er bankens ledelse overordnet tilfreds med årets nedskrivningsbehov, som for 2015 ligger på omkring 0,5 % af de samlede udlån og garantier, svarende til 9,3 mio. kr.

 

Når nedskrivningsbehovet ikke er større, skyldes det, at behovet for nedskrivninger på erhvervsengagementer i Møns Bank generelt har været stagnerende, også selvom 2015 har været et af de mest udfordrende år for landbrugets animalske produktionsvirksomheder, der har haft meget svære driftsbetingelser. Bankens landbrugskunder har imidlertid i stor udstrækning en bred produktion af både vegetabilsk og animalsk produktion. I forbindelse med den aktuelle landbrugskrise er de derfor ikke afhængige af prisudviklingen på mælk og svinekød i samme udstrækning som de landbrug, der alene er lagt an på svine- og kvægbesætninger. Banken har således kun ganske få eksponeringer mod landbrugskunder, der er væsentligt ramt af krisen. Samtidig har langt de fleste af bankens landbrugskunder en fornuftig soliditet.

 

Et lille kurstab

Afkastet på bankens fondsbeholdning påvirker årets resultat negativt med 2 mio. kr., hvilket er det samlede resultat af en forsigtig værdiansættelse af bankens investeringsejendomme, et generelt positivt aktiemarked igennem året samt udsvingene på obligationsmarkedet.

 

Der skal sås, før der kan høstes

Siden finanskrisen i 2008 har Møns Bank løbende investeret i bankens udvikling. Det har skabt et solidt driftsmæssigt råderum, hvor bankens basisdrift er blevet styrket. Så det har givet god mening at investere en del af bankens indtjening i fremtiden.

 

I Møns Banks bestyrelse er det også holdningen, at bankens forretningsgrundlag og lokale markedsposition fortsat skal udvikles over de kommende år. Bankens bestyrelsesformand Jens Ravn udtaler: ”Jeg har altid sagt, at det ikke er muligt alene at spare sig til en fremtid, og som landmand ved jeg om nogen, at det er nødvendigt at gøde og så, før der kan høstes, ligesom det for nogen afgrøder tager længere tid, før de kommer op af jorden og kan høstes. Og skal jeg blive i denne terminologi, så har vi i 2015 fået en god ”høst”, og i Næstved er det nærmest kommet op af jorden, inden vi har nået at så. Det bekræfter os i, at bankens forretningsmodel virker, og vi ser frem til at komme helt på plads i Vordingborg”.

 

”Vi er opmærksomme på, at det er at gå imod strømmen og udviklingstendenserne i den finansielle sektor, men for os giver det god mening. I bankens forretningsmodel er der fokus på vigtigheden af såvel nærhed og en tæt dialog med kunderne, samt at banken udvikler sig i overensstemmelse med den digitalisering, der sker i samfundet,” slutter Jens Ravn.

 

Forslag om udbytte på 10 %

Det er bankens udbyttepolitik at udbetale 10-25 % af årets overskud efter skat, hvis det er muligt under hensyntagen til behovet for fremtidig konsolidering af egenkapitalen. Med et resultat for året på 21 mio. kr. efter skat, indstiller bestyrelsen, at der udbetales 10 % i udbytte, svarende til 2,4 mio. kr.

 

Om denne indstilling udtaler Jens Ravn: ”Samtidig med en udbetaling på 2,4 mio. kr. i udbytte af årets overskud efter skat, skal banken betale renteudgifterne til den Hybride Kernekapital på kr. 35 mio. kr. med omkring 4 mio. kr., og det vil således samtidig være muligt at styrke bankens egenkapital med omkring 14,5 mio. kr., hvilket bestyrelsen vurderer som et acceptabelt niveau i forhold til bankens forventede udvikling, der fremover ønskes baseret på ren egenkapital.”

 

Samlet set har året 2015 været et godt år for Møns Bank. Året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau, et stigende forretningsomfang og et tilfredsstillende resultat, som er med til at forstærke bankens i forvejen solide position.

 

 

> Årsrapport 2015

 

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen

tlf. 55 86 15 36

 

Bestyrelsesformand Jens Ravn

tlf. 51 54 08 82