Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af virksomhederne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at investere i aktier.

Der er flere fordele ved en Aktiesparekonto:

  • Du betaler en lavere skat af aktieafkast end ved sædvanlig investering i aktier.
  • Du slipper for besværet med at indberette dit afkast til SKAT.

Aktiesparekontoen består af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du sætter penge ind på kontoen, som du derefter kan investere i noterede aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser, der bliver registreret i depotet.

Du betaler 17 % skat af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående på Aktiesparekontoen beskattes, mens tab fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Skatten hæves på kontoen medio januar.

Vær opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med både risiko samt depot- og handelsomkostninger. Det betyder, at du på kort tid kan tabe hele eller dele af det investerede beløb.

Et alternativ til investering i få enkeltaktier kan derfor være aktiebeskattede investeringsforeninger, der typisk anbefaler en tidshorisont på 3-5 år og spreder investeringerne på forskellige brancher og lande ved investering i 30-70 aktier.

Risiko og omkostninger i Investeringsforeningerne er oplyst på investeringsforeningernes hjemmesider og handels- og depotomkostninger i Møns Bank er oplyst i bankens prisliste.


FAKTA

Oprettelse
Der kan oprettes én Aktiesparekonto pr. person, og du skal være fuldt skattepligtig i Danmark. Du opretter kontoen ved at skrive en besked i Netbank til din rådgiver. Aktiesparekontoen koster 250 kr. i oprettelse og forudsætter, at du har Netbank.

Indskud  
Der kan maksimalt indskydes 103.500 kr. (2022) på kontoen.*)
Hvis der hæves på ordningen, kan der genindskydes i det omfang, at den samlede nettoindbetaling ikke overstiger loftet.
Uagtet loft for indbetaling må der indbetales til dækning af en evt. skat på kontoen.

*)  Er kontoen oprettet før 2022 afhænger mulighed for indskud i 2022 af værdien ultimo 2021. Var værdien været over 103.500 kr. ultimo 2021, kan der IKKE indskydes i 2022. Var værdien under 103.500 kr. ultimo 2021, kan der indskydes forskellen mellem ultimoværdi og 103.500 kr.


Renter    
Indestående på kontoen tilskrives ikke kreditrenter, men overtræk tilskrives debetrenter.

Anvendelse
Du kan kun anvende en Aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.

Investeringsmuligheder  
Du kan investere i aktieindkomstbeskattede aktier og aktiebeskattede investeringsforeninger.

Skat          
Skatten på afkast på Aktiesparekontoen er 17 % og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig har investeret i. Skatten hæves på kontoen medio januar måned.

Tab            
Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på Aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for Aktiesparekontoen.
Tab under ordningen kan ikke overføres til ægtefælle eller modregnes i andre aktieindtægter uden for ordningen.