Hvidvask

Møns Bank er som alle andre pengeinstitutter i Danmark underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, bedre kendt som hvidvaskloven.

I henhold til hvidvaskloven forstås hvidvask som, at man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte ved at begå en strafbar handling - hvis man uberettiget skjuler, opbevarer eller transporterer, hjælper til afhændelse eller på anden måde efterfølgende medvirker til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller forsøg på sådanne.

Ligesom Møns Bank er pligtig til at forebygge hvidvask, gør det samme sig gældende med finansiering af terrorisme. En række forhold kan vække mistanke om finansiering af terrorisme. Det kan fx være organisationer eller bestemte personer samt overførsler til disse, som kan give anledning til yderligere undersøgelse samt mulig kontakt til rette myndigheder.

Kend-din-kunde-princippet
Lovgivningen stiller krav om, at vi kender vores kunder. Dette er grunden til, at man som kunde i Møns Bank kan blive spurgt om fx at indlevere legitimation, skatteoplysninger eller oplyse om kontanters oprindelse/anvendelse samt transaktioner i øvrigt. Dette gør sig gældende uanset om man er privat- eller erhvervskunde.

Banken er forpligtet til

  • at fastslå kunders identitet,
  • at indhente oplysninger om kunders formål med kundeforholdet,
  • at have kendskab til kundens forventede forretningsomfang,
  • at være opmærksomme på atypiske transaktioner,
  • at identificere mistænkelige transaktioner, og
  • at informere rette myndighed, hvis en mistanke vedr. en transaktion ikke kan afkræftes.

Det er afgørende for os som bank, at vi kender vores kunder og forstår de transaktioner, de udfører.

I Møns Bank indhenter og opdaterer vi løbende kundernes oplysninger om formålet med og omfanget af kundeforholdet i banken. 

Internationale betalinger
Hvidvasklovgivningen gør sig også gældende ved internationale betalinger. Her kræves det bl.a., at en betaling påføres fuld information om betalingsafsender. Medsendes disse informationer ikke, vil modtagerens bankforbindelse være i sin fulde ret til at afvise pågældende betaling, ligesom Møns Bank vil have mulighed for at afvise indgående betalinger.

Formålet er at forebygge, undersøge og opspore hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Møns Bank ønsker på alle måder at efterleve lovkravene, hvorfor der også findes interne procedurer på området, som skal sikre overholdelse.

Vi henviser i øvrigt til Finans Danmarks folder, som du kan læse her.

Du kan også se en film om emnet.