Årsrapport 2019: Endnu et godt år for Møns Bank

25.02.20

Med et overskud på 38,9 mio. kr. før skat leverer Møns Bank et tilfredsstillende resultat for 2019.

 

”Det er tilfredsstillende, at vi igen i år kan aflevere et solidt årsresultat,” udtaler bankdirektør Flemming Jul Jensen og oplyser samtidig, at bankens aktionærer har udsigt til et udbytte på 10 %.

 

Basisdrift i overkanten af det forventede

Møns Banks forventninger til basisdriften for 2019 var oprindeligt i niveauet 28-35 mio. kr.

 

”Bankens basisdrift endte på 36,8 mio. kr., så det er til den gode side af vores bedste forventninger for året, hvilket vi naturligvis kun kan være tilfredse med,” fortsætter Flemming Jul Jensen. ”Men som bekendt er der ikke roser uden torne, og sådan vil jeg også vurdere resultatet for 2019. Det stigende forretningsgrundlag og høje aktivitetsniveau burde reelt have medvirket til en større basisdrift, men vores renteindtægter og renteudgifter er under stort pres.”

 

Det lave renteniveau udfordrer

På indtægtssiden oplever banken stor konkurrence om de kreditstærke kunder, hvilket presser udlånsmarginalen og dermed renteindtægterne af bankens udlån. Samtidig er omkostningerne til håndtering og videreplacering af den overskydende likviditet en stadig større udfordring for den finansielle sektor. Tidligere kunne der opnås en renteindtægt til banken ved placering af likviditeten. I dag er situationen en anden, og det koster banken penge at få opbevaret likviditeten fra kundernes indlån.

 

Om denne udvikling siger Flemming Jul Jensen: ”Det nuværende renteniveau med negative renter giver generelt store udfordringer for landets pengeinstitutter. Det koster banken penge at få likviditeten opbevaret i Nationalbanken. Når de samlede netto renteindtægter i Møns Bank kun falder med 2,1 mio. kr. i forhold til sidste år, så er det fordi, bankens udlån har været stigende. Det samlede udlån er steget med 77 mio. kr. igennem 2019 og udgør i alt 1.563 mio. kr. ultimo 2019. En udvikling, der isoleret set er meget tilfredsstillende og dækker over stor udlånsaktivitet, idet bankens kunder generelt tilbagebetaler flittigt på deres lån.”

 

Rentemiljøet med varige negative renter udfordrer et grundlæggende princip i de hidtidige forretningsmodeller. Når der ikke ses en ændring af renteforholdene indenfor overskuelig fremtid, er det nødvendigt at tilpasse forretningsmodellen, og i en holdbar model bør alle kunder betale minimum den pris, som det koster en virksomhed at frembringe eller tilbyde en konkret ydelse. Og sådan er det ikke i dag med den nuværende prissætning på indlån.

 

På spørgsmålet om bankens holdning til negative renter siger Flemming Jul Jensen: ”Vi har igennem en periode haft en situation med negative renter, som har vist sig at være meget mere længerevarende, end nogen havde troet for fem-seks år siden. Vi har i Møns Bank været afventende i forhold til at forrente kundernes indlån med negative renter, men Møns Bank kan naturligvis ikke gå enegang i et varigt rentemiljø med negative renter, så på linje med den øvrige sektor har vi med virkning fra årets start 2020 indført negative renter for bankens erhvervskunder, og vi er inde i aktuelle overvejelser om, hvordan banken skal beregne negative renter på en markedskonform måde overfor privatkunderne. I den forbindelse ser vi naturligvis på de rentevilkår, vores konkurrenter tilbyder. Anderledes kan det ikke være, når vi driver en forretning.”

 

Højt aktivitetsniveau

Om baggrunden for den gode basisdrift præciserer direktøren, at det er en kombination af mange forhold, men det primært skyldes et meget højt aktivitetsniveau i banken. ”Vi mærker klart, at banken har udviklet sig med de nye filialer i Næstved, Vordingborg og den seneste etablering i Rønnede, og sammen med et generelt højt aktivitetsniveau betyder det, at vores forretningsgrundlag og indtjening har udviklet sig tilfredsstillende igennem hele året. Samtidig har vi mærket en stor opmærksomhed og interesse fra mange nye kunder i Faxe og Stevns kommuner, som langt overstiger vores bedste forventninger. Så bankens investering i området har været en helt rigtig beslutning.”

 

Stigende ind- og udlån

Banken kan konstatere, at kunderne er tilbageholdende med at bruge deres opsparing, og de samlede indlån er gennem året steget med 127 mio. kr. til 2.616 mio. kr., svarende til 5,1 %. De samlede udlån er steget med 77 mio. kr. til 1.563 mio. kr., svarende til 5,2 %, hvilket alt i alt er en meget tilfredsstillende udvikling.

 

Lavt renteniveau er katalysator

Renten har en meget stor betydning for de fleste kunders økonomi, og det usædvanligt lave renteniveau med negative renter har betydet, at der i banken er travlt med at drøfte muligheder og løsninger med kunderne indenfor investering, formuepleje og realkreditbelåning.   

 

Stigende nedskrivninger

"I Møns Bank mærker vi tydeligt, at det lave renteniveau generelt har en gunstig indvirkning på økonomien hos vores kunder, hvilket har en positiv afsmittende virkning på niveauet for bankens nedskrivninger på udlån, der igennem de senere år har været faldende og langt mindre end forventet," siger Flemming Jul Jensen og fortsætter:

"Når nedskrivningerne isoleret set er steget i 2019, og vi samlet for perioden nedskriver 10,1 mio. kr., så er det ikke et udtryk for den generelle økonomiske udvikling hos bankens kunder. Halvdelen af nedskrivningerne kan relateres til et mindre antal kunder, der af forskellige årsager er økonomisk udfordret, hvilket vi arbejder på at løse sammen med kunderne."

 

Positive kursreguleringer

Bankens samlede kursreguleringer udgør en fortjeneste på 12,2 mio. kr., hvilket ligeledes vurderes at være meget tilfredsstillende, da disse kursreguleringer primært dækker den værdistigning, der er i de realkredit- og investeringsselskaber, banken ejer i fællesskab med andre pengeinstitutter.

 

Årets resultat

Bankens samlede resultat før skat for året 2019 bliver 38,9 mio. kr. og efter skat 34,1 mio. kr.

 

Samlet set har året været et godt år for Møns Bank. Året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau, et stigende forretningsomfang og et tilfredsstillende resultat, og bankens bestyrelse og direktion er tilfredse med årets resultat.

 

Styrket kapitalgrundlag

Bankens kapitalprocent – soliditeten – kan ultimo året opgøres til 20,7 %, svarende til 446 mio. kr.

Banken har et kapitalbehov på 15,1 % (inklusiv buffere og NEP-krav) og således en aktuel overskydende solvens på 5,6 %-point, svarende 122 mio. kr.

 

Forslag om udbytte på 10 %

Med et resultat for året på 34,1 mio. kr. efter skat, forrentes egenkapitalen efter skat med 7,5 % p.a., og bestyrelsen indstiller, at der udbetales 10 % i udbytte, svarende til 4,0 mio. kr.

Om denne indstilling udtaler bankens bestyrelsesformand Jens Ravn: ”Udbytteprocenten er fastsat med afsæt i bankens kapitalplaner, hvor der er taget hensyn til de fortsat stigende kapitalkrav i sektoren.”

 

Bankens strategi

Jens Ravn oplyser tillige, at året 2019 lukker det andet år i bankens igangværende strategi-periode 2018-2020. ”I bestyrelsen glæder vi os over, at vi også i 2019 fik taget nogle vigtige skridt i forhold til bankens rammebetingelser for fortsat udvikling. I foråret 2018 var det centralt at få kapitaludvidelsen på plads, og i 2019 har vi prioriteret en udvidelse af bankens aktiviteter på Midt- og Østsjælland med en ny afdeling i Rønnede, og med denne beslutning styrker vi bankens indsats i området. Banken har mange positive erfaringer gennem de senere år via den stigende aktivitet på Østsjælland i området fra Rønnede op mod Haslev og ud mod Faxe-Stevns. Her mærker vi de afledte virkninger af, at de landsdækkende pengeinstitutter har neddroslet deres aktivitet og tilstedeværelse i området.”   

 

Stafetten går videre

Den kommende generalforsamling bliver samtidig den sidste for bankens bestyrelsesformand Jens Ravn, der har været medlem af bankens repræsentantskab siden 1991 og bestyrelsen siden 1998, hvor han i 2012 blev valgt til formand for bestyrelsen.

 

”Alt har sin tid, og jeg har vurderet, at det efter den kommende generalforsamling vil være rettidigt, at jeg trækker mig og overlader ansvaret for bankens overordnede ledelse til den øvrige bestyrelse. Det er en del af den successionsplan, bestyrelsen har lagt for dens sammensætning,” siger Jens Ravn og fortsætter: ”For et års tid siden solgte jeg min landbrugsejendom, og da jeg ikke længere er fuldt erhvervsaktiv, er det ligeledes min holdning, at det må være tid til et vagtskifte.”

 

Jens Ravn efterlader en bank i god form, når han takker af som formand for bestyrelsen, og han er ikke i tvivl om årsagerne til den fremgang, Møns Bank oplever i disse år.

 

”Vi høster på ordentlighed. Som jeg ser det, handler det netop om ordentlighed,” siger han og fortsætter. ”Det er noget, der altid har kendetegnet Møns Bank, og jeg har været både glad og stolt over at videreføre en linje, hvor banken gennem årene har stået stærkt, når forandringens vinde har blæst.”

 

Jens Ravn oplyser videre, at bestyrelsen er meget afklaret omkring bankens DNA, hvor de stærke relationer til kunderne kombineret med en individuel personlig betjening med stor fleksibilitet og tilgængelighed – personligt som digitalt - er kernen.

 

”Og det er jeg sikker på, at banken vil fortsætte med at holde fokus på. For banken er det vigtigt at have fokus på kunderne. Det har vi altid haft, og det er jeg sikker på, at banken vil fortsætte med,” slutter Jens Ravn.

 

 

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36

Bestyrelsesformand Jens Ravn tlf. 51 54 08 82