Årsrapport 2020: Møns Bank godt i mål

25.02.21

Med et overskud på 35,3 mio. kr. før skat kom Møns Bank godt igennem 2020.  

”Det er meget tilfredsstillende, at vi igen i år kan aflevere et solidt årsresultat”, udtaler bankdirektør Flemming Jul Jensen og oplyser, at han specielt er meget tilfreds med den fortsatte stigning i bankens toplinje såvel som udviklingen i den basale bankdrift.

God udvikling i basisdriften

”Bankens basisdrift for året endte på 40,4 mio. kr., så til trods for store udsving i samfundsøkonomien og mange medarbejdere på ’hjemmearbejde’ er det med et stærkt samarbejde i banken lykkedes at holde momentum igennem året og levere en basisdrift, der er 3,6 mio. kr. bedre end i 2019, som vi også var tilfredse med. Dette sætter resultatet af indsatsen og årets basisdrift i perspektiv, og vi er naturligvis meget tilfredse med udviklingen og resultatet”, siger Flemming Jul Jensen.

Højt aktivitetsniveau

Om baggrunden for den gode basisdrift præciserer direktøren, at det er en kombination af mange forhold, men det primært skyldes en fastholdelse af et meget højt aktivitetsniveau i banken.

”Vi mærker klart, at banken har udviklet sig med de nye filialer i Næstved, Vordingborg og den seneste etablering i Rønnede. Samtidig har vi mærket en stor opmærksomhed og interesse fra de mange nye kunder, som bor i og omkring Rønnede såvel som i Faxe og Stevns kommuner. Bankens etablering i området har været en helt rigtig beslutning. Hertil kommer, at der har været en meget høj omsætning på ejendomsmarkedet, både indenfor byggeri og ejendomsomsætning, hvilket tilsvarende har haft en stor positiv effekt,” uddyber han.

Faldende udlån

De samlede udlån er faldet med 147 mio. kr. til 1.416 mio. kr., svarende til 9,4 %.

”Bankens udlån er en del af kerneforretningen, og det er – alt andet lige – ikke tilfredsstillende, at udlånet er faldet. Den primære årsag er imidlertid tilbageholdenhed med investeringer på grund af situationen med Covid19 samt og ikke mindst de offentlige henstands- og låneordninger, der har styrket likviditeten hos bankens erhvervskunder. Dette er i sig selv positivt og en styrke for kunderne i en tid med stor usikkerhed, men det har betydet et væsentligt lavere træk på eksisterende kreditfaciliteter i banken,” siger Flemming Jul Jensen. ”Vi kan og skal ikke konkurrere med statslige ordninger, hvor der lånes ud til nul procent, og da langt størstedelen af udlånsfaldet kan henføres til mindre træk på erhvervsrelaterede kreditter og udlån, så er der forventning til, at dette udlignes, når forholdene omkring Covid19 igen normaliseres.”

Stigende indlån

Banken kan samtidig konstatere, at kunderne er tilbageholdende med at bruge deres opsparing, og de samlede indlån er igennem året steget med 417 mio. kr. til 3.033 mio. kr., svarende til 15,9 %.

Likviditeten topper

Bankens overskydende likviditet har aldrig været større og udgør omkring 2.000 mio. kr., og hvor der tidligere kunne opnås en renteindtægt til banken ved placering af likviditeten, så er situationen en anden i dag, hvor det koster banken penge at få opbevaret likviditeten.

”Det nuværende renteniveau med negative renter giver generelt store udfordringer for landets pengeinstitutter, da det koster banken penge at få likviditeten opbevaret i Nationalbanken. Når de samlede netto renteindtægter i Møns Bank kun falder med 1 mio. kr. til 82,1 mio. kr. i forhold til 2019, så er det fordi, bankens kunder betaler negativ rente af deres indlån i banken, hvilket modsvarer bankens udgifter til Nationalbanken for opbevaring af kundernes indlån.”

Stigende indtægter

”Bankens samlede indtægter udgør 162,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,1 mio. kr. i forhold til 2019, hvilket alt i alt er en meget tilfredsstillende udvikling”, tilføjer Flemming Jul Jensen.

Lavt renteniveau er katalysator

Renten har en meget stor betydning for de fleste kunders økonomi, og det usædvanlige lave renteniveau med negative renter har betydet, at der i banken er travlhed med at drøfte muligheder og løsninger med bankens kunder – indenfor nøgleområderne ejendomskøb, investering, formuepleje og realkreditbelåning.  

Ekstra polstring

I Møns Bank mærker man tydeligt, at det lave renteniveau generelt har en gunstig indvirkning på økonomien hos kunderne, hvilket har en generel positiv afsmittende virkning på niveauet for de kundespecifikke nedskrivninger, og for året som helhed udgør disse reelt en indtægt på omkring 1,1 mio. kr.

”Herudover er der foretaget et ledelsesmæssigt skøn på 15 mio. kr. i forhold til usikkerhed omkring Covid-19, der følger af den økonomiske nedlukning af samfundsøkonomien, samt hvordan de afledte virkninger forplanter sig i økonomien,” siger Flemming Jul Jensen.

De samlede nedskrivninger udgør således 13,9 mio. kr. mod 10,1 mio. kr. for samme periode sidste år.

Positive kursreguleringer

Bankens samlede kursreguleringer udgør en fortjeneste på 8,8 mio. kr., hvilket ligeledes vurderes at være meget tilfredsstillende, da disse kursreguleringer primært dækker den værdistigning, der er i de realkredit- og investeringsselskaber, som banken ejer i fællesskab med andre pengeinstitutter.

Årets resultat

Bankens samlede resultat før skat for året 2020 bliver 35,3 mio. kr. og efter skat 28,4 mio. kr.

”Samlet set har året 2020 været et godt år for Møns Bank. Året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau, et stigende forretningsomfang, tilfredsstillende drift, og bankens bestyrelse og direktion er tilfredse med årets resultat”, sammenfatter Flemming Jul Jensen.

Styrket kapitalgrundlag

Bankens kapitalprocent – soliditeten – kan ultimo året opgøres til 24 %. Banken har et kapitalbehov på 15,3 % og således en aktuel overskydende solvens på 8,7 %-point, svarende 169,5 mio. kr.

Intet udbytte

Med et resultat for året på 28,4 mio. kr. efter skat, forrentes egenkapital efter skat med 5,9 % p.a., og under normale forhold ville det være forventeligt, at bestyrelsen indstillede til udbetaling af udbytte. Bestyrelsen har imidlertid besluttet, at der ikke indstilles til udbetaling af udbytte for 2020 og følger således den henstilling, den finansielle sektor har modtaget fra Finanstilsynet – om stor forsigtighed i den aktuelle situation med Covid19, hvor de afledte økonomiske konsekvenser af nedlukningen af samfundsaktiviteten er forbundet med stor usikkerhed.

Bankens strategi

2020 blev det sidste år i bankens strategiperiode 2018-2020, og om denne periode udtaler formand for bankens bestyrelse Peter Ole Sørensen:

”Når vi ser tilbage på de seneste 3 år, er der sket rigtig meget i den finansielle sektor, såvel som i banken, og når vi i bestyrelsen har gjort status på udviklingen, så glæder vi os over, at vi igennem perioden er kommet i mål med langt de fleste opgaver, der var planlagt for perioden. Vi fik taget nogle vigtige skridt i forhold til bankens rammebetingelser for fortsat udvikling. I foråret 2018 var det centralt at få kapitaludvidelsen på plads, og i 2019 foretog vi en udvidelse af bankens aktiviteter på Midt- og Østsjælland med en ny afdeling i Rønnede, og med denne beslutning har vi styrket bankens indsats i området, hvorfra vi har mange positive erfaringer gennem de senere år via den stigende aktivitet på Østsjælland i området fra Rønnede op mod Haslev og ud mod Faxe-Stevns. Her har vi virkelig mærket de afledte virkninger efter, at de landsdækkende pengeinstitutter har neddroslet deres aktivitet og tilstedeværelse i området”.  

”Som led i en realisering af vækststrategien har bankens kundegrundlag såvel som forretningsomsætningen med kunderne ligeledes været stigende igennem perioden, og Møns Bank står langt stærkere i dag end for 3 år siden til glæde for banken, dens aktionærer og kunder. Det er resultatet af en vedvarende, god og fokuseret indsats af bankens medarbejdere igennem en udfordrende og svær periode, som vi således ser resultatet af. Bankens produkttilbud er samtidig blevet styrket yderligere, hvor fokus har været en styrkelse af bankens tilbud indenfor formuerådgivning samt en styrkelse af de fordele, kunderne kan opnå som medejer af Møns Bank som den lokale bank.”

”Men vi har også set indad,” fortsætter Peter Ole Sørensen. ”Igennem perioden er der samtidig oprustet på de indre linjer, og bankens organisation er styrket, så banken kan følge med og løbende få implementeret de nye administrative og regulatoriske krav.” 

De kommende år

Om bankens fremtid siger formanden: ”Banken har et særdeles godt forretningsmæssigt udgangspunkt for de kommende år, og i bestyrelsen er vi netop i gang med at fastlægge de endelige rammer for bankens strategi. Fokus i den nye strategiperiode vil fortsat være kunderne og den måde, vi driver bank på. De mange nye regler har fået lov til at fylde meget i vores bevidsthed igennem de senere år. Banken skal være langt mere kundeorienteret, og kunderne, der bor i de områder, vi driver bank i, skal ikke være i tvivl om, at Møns Bank er med til at gøre en forskel lokalt i forhold til den enkelte kunde, den lokale bosætning, rammerne for kultur- og fritidsinteresser i foreningslivet samt erhvervsudviklingen. Møns Bank skal fortsat gøre en forskel, og lokalt skal der ikke være tvivl om bankens tilstedeværelse. Her kan vi samtidig blive langt bedre til at gøre opmærksom på bankens betydning for de lokalområder, vi driver bank i. Det vil medvirke til, at vi undgår at komme i en situation, hvor betydningen af den lokale banks tilstedeværelse først bliver klar, hvis banken ikke længere var til stede.”

”Samtidig handler det om ordentlighed,” siger han. ”Det er noget, der altid har kendetegnet Møns Bank, og jeg har været glad og stolt over at videreføre en linje, hvor banken gennem årene har stået stærkt, når forandringens vinde blæste”.

Peter Ole Sørensen oplyser videre, at bestyrelsen er meget afklaret omkring bankens DNA, hvor de stærke relationer til kunderne kombineret med en individuel personlig betjening med stor fleksibilitet og tilgængelighed – personligt som digitalt – er kernen.

”Og dette vil også være omdrejningspunktet for kundebetjeningen i den fremtidige strategi, hvor kunderne vil være endnu mere i fokus,” slutter Peter Ole Sørensen.


Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:
Bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36
Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen tlf. nr. 40 15 13 48