En god start på året i Møns Bank

18.05.18

Med et overskud på 10,7 mio. kr. før skat i første kvartal har Møns Bank fået en god start på året


"Med et resultat på 10,7 mio. kr. før skat er vi kommet godt fra start i 2018, hvor de afledte indtægter i årets første kvartal tilsammen udgør 34,4 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mere end sidste år, hvor indtægtsgrundlaget var præget af et historisk højt aktivitetsniveau i banken. Og det glædelige er, at det ser ud til at fortsætte", udtaler bankens direktør Flemming Jensen og supplerer: "En udvidelse af bankens indtægtsniveau fra sidste år har således kun været muligt på grund af det høje aktivitetsniveau i banken samt at bankens udlån har udviklet sig særdeles positivt siden samme tidspunkt sidste år". 

Første kvartal er præget af en meget tilfredsstillende aktivitet på alle områder i banken, og takterne igennem de senere år med stigende forretningsomfang og nye kunder er fortsat uændret i årets 1. kvartal. 

Stigende omkostninger
De samlede omkostninger stiger ligeledes med omkring 1,5 mio. kr. i 1. kvartal til i alt 27,7 mio. kr., og Flemming Jensen præciserer, at omkring halvdelen af stigningen i omkostningerne er investeringer i nye IT-løsninger. 

"Med de senere års etablering af nye filialer i Næstved og Vordingborg samt en styrkelse af organisationen investeres der mange ressourcer og penge i en fortsat udvikling af banken, og via de mange henvendelser fra nye kunder kan vi konstatere, at tiltagene virker efter hensigten", bemærker Flemming Jensen.

Tilfredsstillende basisdrift
"Det betyder, at bankens basisdrift i 1. kvartal kan opgøres til 6,7 mio. kr., hvilket er budgetsvarende, selvom det er 0,6 mio. kr. mindre end samme periode sidste år. Vi er tilfredse med resultatet, når det medvurderes, at bankens udgifter til Nationalbanken for opbevaring af overskudslikviditet i perioden har kostet omkring 0,8 mio. kr., ligesom bankens renteafkast af obligationsbeholdningen har været 0,8 mio. kr. mindre i forhold til 1. kvartal sidste år", siger Flemming Jensen. 

Positive kursavancer
Bankens basisdrift suppleres med positive kursavancer på i alt 4,4 mio. kr., der primært kan henføres til aktieavancer på bankens beholdning af anlægsaktier, hvoraf bankens ejerandel i BI Holding har påvirket avancen med 3 mio. kr. i forbindelse med en ændring af værdiansættelsesprincipperne for selskabets aktier.

Faldende nedskrivninger på udlån
Det er glædeligt, at behovet for nedskrivning af værdien på bankens udlån har været på et meget begrænset niveau i årets 1. kvartal, hvilket vurderes at være et signal om, at økonomien generelt er i bedring for bankens kunder. 
De samlede nedskrivninger på udlån og garantier har således kun været en udgift på 0,4 mio. kr. i årets første kvartal.

Stigende forretningsomfang
Udlånet er kernen i bankens forretningsgrundlag, og det er derfor meget tilfredsstillende, at udlånet fortsat udvikler sig positivt. Siden årets start er bankens udlån steget med godt 43 mio. kr. til 1.460 mio. kr., og det samlede indlån er steget med 56 mio. kr. og udgør godt 2.244 mio. kr. 
Møns Bank har således et særdeles solidt indlån til finansiering af bankens udlånsaktivitet.

Styrket kapitalforhold
Møns Bank er inde i en god udvikling, og det forventer banken vil fortsætte i de kommende år, hvilket kræver yderligere solvens. Med den gennemførte aktieemission i april med et bruttoprovenu på 80 mio. kr. er Møns Banks kapitalforhold grundlæggende på plads i forhold til de fremtidige minimumskrav for den finansielle sektor. 

"Over de kommende 5-6 år indfases stigende lovkrav til bankernes solvens, og med de regler vi kender i dag, så vil kravet til solvensen i de fleste danske banker være minimum 20 % i 2023, hvilket Møns Bank nu har fået på plads i 2018, idet bankens solvens kan opgøres til omkring 20 % efter emissionen. Man kan altid stille spørgsmål ved, om vi er tidligt ude med kapitaludvidelsen, men i Møns Bank har vi valgt at få kapitalforholdene på plads i god tid, og emissionen har isoleret set styrket bankens solvens med cirka 4 %-point", bemærker Flemming Jensen.

Strategien for 2018-2020
Formand for bestyrelsen Jens Ravn oplyser tillige, at bestyrelsen ser tilbage på en gennemført emission med stor opbakning fra bankens eksisterende aktionærer såvel som nye aktionærer, og at bankens bestyrelse har fastlagt nye mål for Møns Banks udvikling samt rammerne for de indsatser, der forventes at være fokusområder i bankens planer for de kommende tre år. Jens Ravn udtaler: "En udvidelse af forretningsgrundlaget i et pengeinstitut kræver kapital, og i bestyrelsen har vi sat mål og retning for Møns Banks udvikling i de kommende 3 år, der flugter bankens udvikling igennem den seneste strategiperiode. I denne forbindelse er det derfor betryggende, at bankens kapitalforhold er på plads". 

Jens Ravn oplyser videre, at bestyrelsen har stor fokus på bankens DNA, hvor de stærke relationer til kunderne kombineret med en individuel personlig betjening med stor tilgængelighed - personligt som digitalt - er kernen. "Og det vil vi naturligvis fortsætte med at holde fokus på. Det som hidtidig er gjort godt, vil vi om muligt gøre endnu bedre", tilføjer han. 

Forventningerne til året
"Bankens samlede resultat for 1. kvartal er sammensat af en tilfredsstillende basisdrift på 6,7 mio. kr., kursgevinster på 4,4 mio. kr. samt meget begrænsede nedskrivninger på udlån for 0,4 mio. kr., og samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat. Vi følger bankens budget for årets basisdrift, som er målsat til et niveau på 30-35 mio. kr., og dels et resultat før skat på mellem 20-30 mio. kr.", slutter Flemming Jensen.


Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

Bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36

Bestyrelsesformand Jens Ravn tlf. 51 54 08 82