Flot halvårsresultat i Møns Bank

Med et resultat før skat på 44,3 mio. kr. er Møns Bank kommet særdeles godt igennem første halvår af 2023. Resultatet giver anledning til endnu en opjustering af forventningerne til 2023.

”Vi har haft et rigtig godt 1. halvår. Vores resultat er +69% højere end samme periode sidste år,” siger bankens direktør Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Vi kan virkelig se effekten af de strategiske tiltag, vi har igangsat med proaktivitet og rådgivning hele vejen rundt om kundens økonomi i en god kombination med, at vi har fjernet de negative renter, og vi i dag har et renteniveau, som vi skal en del år tilbage for at genfinde. Vi har arbejdet meget med kundeoplevelsen i de sidste år, og dette arbejde begynder også at bære frugt.”

Regnskabet for 1. halvår i Møns Bank er således meget tilfredsstillende. Resultatet på 44,3 mio. kr. før skat sammensætter sig af en basisdrift på 43,1 mio. kr., positive kursreguleringer på 1,5 mio. kr. og udgift til tab og nedskrivninger på 0,3 mio. kr.


Opjustering af resultatforventninger

Både bankens basisdrift på 43,1 mio. kr. og resultatet før skat på 44,3 mio. kr. er bedre end forventet.

"Selvom banken senest opjusterede forventningerne til året den 28. juni 2023, så er det nødvendigt at justere forventningen yderligere," siger Per Sjørup Christiansen. "Vores forventninger til basisdriften opjusterer vi nu til intervallet 75-85 mio. kr. og ligeledes resultatet før skat til intervallet 75-85 mio. kr."

”At vi allerede står her igen med endnu en opjustering skyldes både den fortsat positive udvikling i vores forretning og ligeledes, at renterne i samfundet stiger. For at det skal lykkes os at lande i toppen af disse intervaller, så kræver det, at aktivitetsniveauet kan fortsætte i samme tempo som hidtil. Dette tror vi er muligt, når vi ser på de mange møder, vi holder med kunderne,” siger direktøren og fortsætter: ”Til vores forventninger er det vigtigt at pointere, at der fortsat er stor usikkerhed om aktivitetsniveauet, særligt på boligmarkedet og ikke mindst, hvor hårdt den økonomiske uro og høje inflation påvirker vores kunder. Vi må dog glæde os over, at vi heller ikke hen over sommeren har set nye tegn på svaghedstegn. I forudsætningerne har vi indregnet, at vi skal udgiftsføre nedskrivninger i niveauet 10 mio. kr. for året som helhed.” 


Rentestigninger har ført bankdriften
tilbage til ”normalen”

Bankens netto renteindtægter udgør 70,3 mio. kr. i 1. halvår 2023, som er en stigning på 31,7 mio. kr. svarende til +82% målt i forhold til samme periode sidste år.

”Vi kan tydeligt mærke, at renterne er steget siden midten af 2022 og også i 1. halvår af 2023. Dette har bragt basisdriften på et tilfredsstillende niveau,” fortæller direktøren og fortsætter: ”Vores overskudslikviditet stod i Nationalbanken til negative renter frem til den 9. september 2022, hvor renten stort set siden 2012 har været nul eller negativ. Dette har en stor betydning for bankens indtjening i 2023. Med til billedet hører også, at vi har måttet hæve renterne på udlånet i takt med Nationalbankens hævede renteniveau, hvilket dog stort set modsvares af en tilsvarende stigende udgift til indlånerne, hvor kunderenterne også er hævet væsentligt.”

Om dette uddyber Per Sjørup Christiansen: ”Vi har tilpasset vores priser, så kunderne har god mulighed for at få en attraktiv rente af deres opsparing. Vi vil meget gerne tilbyde vores kunder attraktive vilkår i kombination med vores gode personlige rådgivning.”


Højt niveau i provisions- og gebyrindtægter
påvirket af økonomisk uro

De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for første halvår udgør 41,0 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. lavere end samme periode sidste år, men bedre end forventet.

”Vi oplever fortsat stor interesse fra både eksisterende og nye kunder for den kundefokuserede og personlige rådgivning i Møns Bank. Det betyder også, at vi har et generelt højt aktivitetsniveau, hvor vi hjælper kunderne med at finde de bedste finansielle løsninger til både at realisere deres drømme og skabe ro i maven i dagligdagen. Det gør vi ved at komme hele vejen rundt om kundernes behov, hvilket de mange gode partnerskaber på realkredit, investering, pension og forsikring vidner om. Det er også noget vi kan aflæse i vores provisionsindtægter," siger Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”At vi ser et fald i provisions- og gebyrindtægterne skyldes den afmatning på ejendomsmarkedet, som også slår igennem i vores markedsområder. Samtidigt skal man huske, at realkreditkonverteringer fyldte rigtig meget i 1. og 2. kvartal sidste år. Derfor er udviklingen i bankens provisions- og gebyrindtægter faktisk noget bedre end forventet, da vi lagde vores budget for 2023.”

De realkreditlån, som banken formidler til sine kunder, udgør samlet 7,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 48 mio. kr. i 1. halvår af 2023.

”Vi bruger megen tid sammen med kunderne, hvor fokus er på optimering af kundernes ejendomsfinansiering, både privat- og erhvervskunder, og bankens aktivitet med formidling og omlægning af realkreditfinansiering har været høj sidste år. Vi hjælper både nye og eksisterende kunder med at komme 360 grader rundt om deres økonomi. Vi oplever, at et serviceeftersyn af økonomien skaber værdi for kunderne, som i mange tilfælde har flere handlemuligheder, end de lige går og tror. Ikke mindst i en periode, hvor de finansielle markeder skaber nye risici og muligheder.”


Basisdrift løftet markant

De samlede indtægter udgør 117,0 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. højere end samme periode sidste år. I indtægterne indgår aktieudbytte på 4,9 mio. kr., som vedrører bankens beholdning af fællesejede selskaber i den finansielle sektor.

Stigningen i indtægterne skal sammenholdes med bankens basisomkostninger på 73,0 mio. kr., som er 2,6 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

”Vi påvirkes lige som alle andre af stigende omkostninger, og de er steget nogenlunde som forventet og følger generelt pristalsregulering og de overenskomstmæssige stigninger til bankens ansatte,” forklarer Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Hertil kommer, at vi har styrket bankens organisation med nye medarbejdere siden samme periode sidste år. Dette gælder både i de kundevendte afdelinger og i bankens stabsfunktioner.”

”Efter afholdelse af omkostninger lander bankens basisdrift for 1. halvår 2023 på 43,1 mio. kr., hvilket er 22,2 mio. kr. højere end samme periode sidste år, som vi naturligvis er meget tilfredse med i banken,” sammenfatter Per Sjørup Christiansen.


Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en positiv kursgevinst på 1,5 mio. kr., som vedrører bankens beholdning af værdipapirer.

”Vi har placeret størstedelen af bankens overskudslikviditet i Nationalbanken og har en beholdning af kortløbende danske realkreditobligationer foruden vores ejerandele i selskaber i den finansielle sektor. Vi har valgt at holde vores fondsbeholdning forholdsvis enkel, så vi kan fokusere på vores kerneforretning, nemlig bankens kunder,” siger Per Sjørup Christiansen.


Usikkerhed på nedskrivninger

”Når vi ser på bankens nedskrivninger, afventer vi stadig at se effekten af den økonomiske uro, som præger samfundsøkonomien. Vores kunder klarer sig ganske godt og i 1. halvår ender vi med at foretage en lille nedskrivning på samlet 0,3 mio. kr. Med til dette skal man huske, at vi i bankens ledelse har foretaget en samlet reservation på 24,5 mio. kr. i et ledelsesmæssigt skøn til imødegåelse af fremtidige tab. Vi følger fortsat udviklingen meget tæt og har i vores budgetforventning indregnet samlede tab og nedskrivninger for 10 mio. kr. for året som helhed,” siger Per Sjørup Christiansen. ”Vi er godt beredte på at hjælpe vores kunder med både små og store udfordringer. Vi har en tilgang, hvor vi går proaktivt i dialog med vores kunder, sådan at vi sammen forholder os til tingene og kan fange problemerne, inden de når at vokse sig store.”  


Et meget tilfredsstillende resultat i en usikker tid

Banken realiserer et samlet resultat før skat på 44,3 mio. kr. for årets første 6 måneder, hvilket er hele 18,1 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

Resultatet efter skat udgør 33,7 mio. kr. Om dette sammenfatter Per Sjørup Christiansen: ”Vi har indtil videre realiseret et resultat, som vi kun kan være meget tilfredse med. Den underliggende basisdrift er steget markant i forhold til sidste år, som i øvrigt var et rekordår for banken. Derudover er vi rigtig godt rustet til den kommende periode med en solid reservation til eventuelle nedskrivninger. Dette gør, at banken sammen med vores gode likviditetsmæssige og kapitalmæssige polstring står stærkt i markedet og kan bistå vores kunder i den kommende tid med fortsat finansiel usikkerhed."


Kapitalforhold

Møns Bank har ultimo 1. halvår 2023 en kapitalprocent (soliditet) på 24,5 % uden indregning af periodens overskud. En indregning af periodens resultat ville betyde en forøgelse af kapitalprocenten med 2,0 %-point til 26,5 %.

”Vi har et ønske om altid at være en sund og solid virksomhed. Vi har en kapitalmæssig overdækning i forhold til kapitalgrundlaget på 8,8 %-point svarende til 164 mio. kr. Derudover er bankens overdækning til det nye NEP-krav, som stadig er under indfasning, 5,4 %-point. Med denne kapitalsituation har vi i Møns Bank et solidt fundament for fremtiden,” slutter Per Sjørup Christiansen.


Yderligere oplysninger:

Bankdirektør Per Sjørup Christiansen, tlf. 55 86 15 26 / mobil  22 60 46 18

Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen, mobil 40 15 13 48