Flot halvårsresultatet i Møns Bank

26.08.21

Med et resultat før skat på 34,9 mio. kr. er Møns Bank kommet særdeles godt igennem første halvår 2021.

Højt aktivitetsniveau

Om aktiviteten udtrykker bankens direktør Flemming Jul Jensen ”Til trods for den helt specielle situation med Covid19, der generelt har bremset op for erhvervskundernes investeringer, så har der været en høj omsætning og god aktivitet indenfor ejendomshandler i bankens markedsområde, hvilket har medført mange finansieringsopgaver og nye kunder”.

Samtidig har det meget lave renteniveau betydet, at banken i stort omfang har hjulpet mange kunder med at optimere deres realkreditfinansiering, og det negative rentemiljø har betydet, at kunderne i større omfang end hidtil har efterspurgt mulige investeringsalternativer.

I banken kan det samtidig mærkes, at bankens markedsområde er udvidet over de seneste 7 år i Syd- og Østsjælland med etablering af nye afdelinger i Næstved og Vordingborg og senest i Rønnede i 2019. Om den seneste etablering i Rønnede bemærker Flemming Jul Jensen supplerende ”Møns Bank har fået en særdeles flot modtagelse i området, og interesse for bankens ydelser har været overvældende, og vi glæder os over, at det har overgået bankens egne forventninger. Siden opstarten i 2019 er afdelingen styrket med 3 medarbejdere, og vi har netop udvidet afdelingen.”

Udvidelsen af bankens markedsområde over de seneste 7 år har været en medvirkende årsag til stigningen i indtægterne, og i tilknytning hertil udtaler bankens direktør ”Det er meget tilfredsstillende, vi kan konstatere, at bankens ydelser efterspørges med en positiv indvirkning på indtægterne i en tid, hvor den finansielle sektor på netop indtægtssiden er udfordret af det meget lave renteniveau og faldende udlån.”

Stigende gebyr- og provisionsindtægter

De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for første halvår udgør 44,5 kr., hvilket er en stigning på 3,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Årsagen til stigningen i gebyr- og provisionsindtægterne er bankens store aktivitet indenfor ejendomshandler såvel som konverteringer af kundernes realkreditlån samt investeringsaktiviteten indenfor formueområdet.

Samtidig har den fortsatte tilgang af nye kunder en positiv indvirkning på bankens indtægter.

Faldende udlån

Bankens udlån udgør 1.385 mio. kr. pr. ultimo juni 2021 mod 1.414 mio. kr. ultimo 2020. Udlånet er således faldet med 29 mio. kr. igennem 1. halvår 2021 svarende til 2,1 %.

”Når jeg ser tilbage på halvåret, så har udlånsudviklingen i stort omfang været præget af de afledte virkninger af Covid19, hvor den politiske nedlukning af samfundsaktiviteten har påvirket erhvervskundernes investeringer og efterspørgslen efter udlån”.

”Samtidig har de offentlige henstands- og låneordninger styrket erhvervs-kundernes likviditet, hvilket har betydet et væsentligt lavere træk på eksisterende kreditfaciliteter i banken” udtaler bankens direktør Flemming Jul Jensen og fortsætter ”Det er svært at konkurrere med statslige ordninger, hvor der lånes ud til nul procent, og samtidig har banken haft en nettoindfrielse af byggefinansiering i et omfang, der stort set svarer til udlånsfaldet”.

Tilbageholdenhed i forbrug hos privatkunder påvirker ligeledes udviklingen.

Stigende indlån

Bankens indlån udgør ultimo halvåret 3.197 mio. kr. mod 3.033 mio. kr. ultimo 2020. Indlånet er således steget med 164 mio. kr. svarende til 5,4 %.

Faldende netto renteindtægter

Det faldende udlån og det negative rentemiljø betyder, at renteindtægterne fra bankens udlån er faldet med 5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, og udgifterne til opbevaring af bankens overskudslikviditet er steget. Den samlede effekt er således i størrelsen 5 mio. kr., hvilket kompenseres af bankens beregning af negative renter på indlån, så de samlede netto- renteindtægter kun er faldet med 2,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Bankens samlede indtægter udgør 85,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kan for størstedelen henføres til bankens indtægt fra salg af en investeringsejendom.

Uændret basisdrift

”Når indtægterne stiger med 3,2 mio. kr., skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 3,1 mio. kr. til i alt 62,5 mio. kr.”, nævner Flemming Jul Jensen.

”Det betyder, at bankens basisdrift ved halvåret er 23,1 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med sidste år. Samlet set er resultatet omkring 6 mio. over bankens budgetforventninger for første halvår 2021, og det har naturligvis givet anledning til en tilsvarende opjustering af forventningerne til året som helhed”, sammenfatter bankens direktør Flemming Jul Jensen.

Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 4,5 mio. kr.

Tilbageførsel af nedskrivninger

Banken har i 1. halvår 2021 indtægtsført tidligere nedskrivninger for 7,4 mio. kr. mod en nedskrivning sidste år 8,6 mio. kr.

Om niveauet for nedskrivningerne udtaler bankens direktør ”Tilbageførslen af nedskrivningerne er et spejlbillede af kundernes økonomi, som generelt har det godt til trods for den aktuelle situation med Covid-19, og samtidig er der faktisk kunder, som har oplevet et stigende aktivitetsniveau som følge af Covid-19”.

Covid19-reservation fastholdes

Usikkerhed omkring situationen med Covid-19 betød, at banken i 2020 foretog et ledelsesmæssigt skøn på 15 mio. kr., der er reserveret til nedskrivninger på eksponeringer. Indtil videre er der ikke ændret på dette skøn, da det er vurderingen, at en stor del af usikkerheden knytter sig til den situation, der opstår, når henstand med betaling af skatter og afgifter samt andre støtte- og låneordninger udløber. Det er dog bankens vurdering, at Møns Bank ikke bliver så hårdt ramt som de institutter, der er mere eksponeret mod virksomheder med eksport og større kædebutikker, såvel som hotel-, restaurations- og forlystelsesvirksomhederne i de største byer i landet.

Opjustering af resultatforventninger

Med et resultat før skat for 1. halvår 2021 på 34,9 mio. kr. opjusterede banken i juni måned forventningerne til resultatet før skat for hele 2021 til mellem 40-50 mio. kr.

Denne forventning er påvirket af en basisdrift, der er 6 mio. kr. bedre end forventet, og samtidig er det særdeles positivt, at kundernes økonomi generelt har fået det bedre, så regnskabsposten for nedskrivninger på udlån har været en indtægt i perioden på i alt 7,4 mio. kr., holdt op imod sidste år, hvor det var en udgift på 8,5 mio. kr.

Hertil kommer positive kursreguleringer på 4,5 mio. kr. på bankens fonds-beholdning, som primært er relateret til bankens ejerandele i de fællesejede sektorselskaber.

Kapitalforhold

Pengeinstitutternes kapitalforhold har stor fokus, og om bankens kapitalforhold udtaler bankens direktør Flemming Jul Jensen ”Møns Bank har ultimo halvåret 2021 en solvens på 22,2 %, uden indregning af periodens overskud. Det skal sammenholdes med et aktuelt kapitalkrav på 13,3 %, og der er således en overskydende solvens på 8,9 %-point svarende til omkring 180 mio. kr.

Dette har også været årsagen til, at Møns Bank med Finanstilsynets tilladelse har valgt at opsige og indfri et lån i form af ansvarlig lånekapital på 35 mio. kr. tre år før udløb.

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

Bankdirektør Flemming Jul Jensen, tlf. 55 86 15 36