God start på året i Møns Bank

19.05.21

Med 13,4 mio. kr. på bundlinjen før skat i første kvartal 2021 har Møns Bank fået en god start på året, og forventningerne til resultatet for hele året opjusteres med 10 mio. kr.

”Det går godt i Møns Bank,” siger direktør Flemming Jul Jensen og fortsætter: ”Banken er kommet særdeles godt igennem årets første kvartal, hvor det høje aktivitetsniveau fra sidste år er fortsat ind i 2021. Vi mærker en fortsat stor omsætning på boligmarkedet og en stor interesse for realkredit-finansiering hos vores privat- og erhvervskunder, og dertil kommer, at banken fortsat får mange henvendelser fra nye kunder.”

På stort set alle områder har årets første kvartal udviklet sig positiv i Møns Bank. Resultatet for 1. kvartal 2021 er sammensat af en basisdrift på 8,9 mio. kr., der er bedre end forventet, en positiv kursregulering af fondsbeholdningen på 3 mio. kr. og at banken har tilbageført 1,4 mio. kr. af de samlede nedskrivninger på udlån og garantier.

”Når vi tilbagefører 1,4 mio. kr. af tidligere nedskrivninger, skal det bemærkes, at vi indtil videre fastholder vores ledelsesmæssige skøn fra sidste år på 15 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle tab som følge af Corona. Vi havde oprindeligt regnet med, at flere af bankens erhvervskunder ville blive alvorligt udfordret, men de har generelt klaret sig langt bedre end forventet, hvilket er meget glædeligt. Men da vi endnu ikke kender effekten og udfasningen af de indførte begrænsninger i den økonomiske aktivitet, har banken fastholdt det ledelsesmæssige skøn. Så selve tilbageførslen er et udtryk for, at vores kunder samlet set har fået en bedre økonomi.”


Opjustering af forventninger

Periodens resultat før skat på 13,4 mio. kr. er langt bedre end forventet, og sammenholdes resultatet med samme periode sidste år, er der tale om en væsentlig positiv afvigelse på 7,2 mio. kr. Forventningerne til resultatet før skat for året som helhed opjusteres derfor med 10 mio. kr. fra oprindelig 20-30 mio. kr. til et niveau på 30-40 mio. kr.


Indtægterne fra udlånene falder

Bankens renteindtægter fra udlånsaktiviteten er fortsat under pres og påvirket af udlånsfaldet på omkring 150 mio. kr. i 2. kvartal 2020 – som følge af de offentlige henstands- og låneordninger. Bankens udlån ultimo marts 2021 udgør 1.404 mio. kr., hvilket stort set er på samme niveau ved indgangen til 2021, hvor det var 1.417 mio. kr.

”Generelt har de offentlige henstands- og låneordninger styrket likviditeten hos erhvervskunderne, hvilket har betydet et væsentligt lavere træk på eksisterende kreditfaciliteter,” siger Flemming Jul Jensen og fortsætter: ”Det er svært at konkurrere med de statslige ordninger, hvor der lånes ud til nul procent. Det presser bankens renteindtægter, og isoleret set har vores indtægter fra udlånsaktiviteten været 3 mio. kr. mindre i 1. kvartal 2021 end i tilsvarende periode året før.”


Svagt faldende netto renteindtægter

Samtidig har bankens overskydende likviditet aldrig været større og udgør omkring 2.000 mio. kr. – og hvor der tidligere kunne opnås en renteindtægt til banken ved placering af likviditeten, så er situationen en anden i dag. ”Det nuværende renteniveau med negative renter giver generelt store udfordringer for landets pengeinstitutter, da det koster banken penge at få likviditeten opbevaret i Nationalbanken. Når de samlede netto renteindtægter i Møns Bank kun falder med 1,1 mio. kr. til 19,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er det fordi vores kunder betaler negative renter af deres indlån i banken, hvilket stort set modsvarer udgifterne for opbevaring af kundernes indlån.”

Bankens samlede netto renteindtægter udgør 19,2 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år.


Stigende provisions- og gebyrindtægter

Bankens aktivitetsbestemte provisions- og gebyrindtægter udgør for årets første kvartal 21,1 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end samme periode sidste år. Årsagen til stigningen er primært en fastholdelse af det høje aktivitetsniveau på boligmarkedet samt en fortsat tilgang af nye kunder.

Banken har samtidig brugt meget tid sammen med kunderne, hvor fokus har været optimering af kundernes ejendomsfinansiering, privat som erhverv, og bankens aktivitet med formidling af realkreditfinansiering har været høj.


Mindre basisdrift som forventet

”Når de samlede indtægter stort set er uforandrede med 40,3 mio. kr., og det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 1,9 mio. kr. til i alt 31,4 mio. kr., så er bankens basisdrift reduceret tilsvarende i perioden. Dette er helt som forventet, og faktisk er basisdriften lidt bedre end forventet,” bemærker Flemming Jul Jensen.

Stigningen i omkostningerne kan henføres til stigende IT-omkostninger og stigende personaleudgifter. Stigningen i personaleomkostningerne er anvendt til en målrettet styrkelse af bankens organisation.

”Det betyder, at bankens basisdrift for 1. kvartal 2021 lander på 8,9 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. mindre end for samme periode sidste år, men bedre end bankens oprindelige budgetforventninger for perioden, hvilket vi er godt tilfredse med,” sammenfatter Flemming Jul Jensen.


Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 3 mio. kr., som primært kan henføres til bankens kursavancer på beholdningen at kapitalandele i fællesejede selskaber i den finansielle sektor.


Kapitalforhold

Møns Bank har ultimo marts 2021 en solvens på 22,1 % uden indregning af periodens overskud. En indregning af periodens resultat ville betyde en forøgelse af kapitalprocenten med 0,5 %-point til 22,6 %.


Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

Bankdirektør Flemming Jul Jensen, tlf. 55 86 15 36.