God start på året i Møns Bank

Med et resultat før skat på 20,6 mio. kr. i første kvartal 2023 har Møns Bank fået en rigtig god start på året.

”Det går virkelig godt i banken,” udtaler bankens direktør Per Sjørup Christiansen, og fortsætter: ”Møns Bank er kommet godt igennem årets første kvartal, og det er vi meget glade for - og samtidigt ydmyge omkring. Den økonomiske udvikling i samfundet omkring os er noget, vi følger meget tæt, da det kan give udfordringer for vores kunder og for banken. Her glæder vi os især over, at det går godt for vores kunder trods inflation og geopolitiske usikkerheder.”

På stort set alle regnskabsposter har årets første kvartal udviklet sig positivt for Møns Bank. Resultatet for 1. kvartal 2023 er sammensat af en basisdrift på 20,2 mio. kr., negativ kursregulering af fondsbeholdning på 1,0 mio. kr., som dog skal ses sammen med udbetaling af et aktieudbytte på 4,6 mio. kr., og yderligere, at banken har tilbageført 1,4 mio. kr. af de samlede nedskrivninger på udlån og garantier.


Opjustering af forventninger til året

Periodens resultat før skat er således 20,6 mio. kr., hvilket er 9,2 mio. kr. højere end samme periode sidste år og også bedre end forventet.

”Den økonomiske usikkerhed var stor, da vi påbegyndte året. De aktuelle økonomiske analyser tegner på nuværende tidspunkt et lysere billede, end vi havde som baggrund, da vi aflagde årsregnskab for blot få måneder siden. Derfor udsendte vi d. 27. april en selskabsmeddelelse, hvor vi opjusterede forventningerne til årets resultat før skat med 8 mio. kr. fra 47-57 mio. kr. til 55-65 mio. kr. og ligeledes basisindtjeningen med 10 mio. kr. fra niveauet 50-60 mio. kr. til 60-70 mio. kr.,” siger direktøren og fortsætter: ”Til dette er det vigtigt at pointere, at der fortsat er stor usikkerhed om aktivitetsniveauet, særligt på boligmarkedet og ikke mindst, hvor hårdt den økonomiske uro og høje inflation påvirker bankens kunder. I forudsætningerne har vi indregnet, at vi forventer at udgiftsføre nedskrivninger i niveauet 10 mio. kr. for året som helhed.” 


Rentestigninger har ført bankdriften tilbage til ”normalen”

Bankens netto renteindtægter udgør 33,0 mio. kr. i 1. kvartal 2023, hvilket er en stigning på 14,6 mio. kr. svarende til +80% målt i forhold til samme periode sidste år.

”Vi kan tydeligt mærke, at renterne er steget siden midten af 2022 og også 1. kvartal af 2023. Dette har bragt bankdriften tilbage til tiden før de negative renter,” fortæller Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Vores overskudslikviditet stod i Nationalbanken til negative renter frem til den 9. september 2022, hvor renten stort set siden 2012 har været nul eller negativ. Dette har en stor betydning for bankens indtjening i 2023. Med til billedet hører også, at vi har måttet hæve renterne på udlånet i takt med Nationalbankens hævede renteniveau, hvilket dog stort set modsvares af en tilsvarende stigende udgift til indlånerne, hvor kunderenterne også er hævet.”

Og direktøren uddyber: ”Vi har tilpasset vores priser, så kunderne har god mulighed for at få en attraktiv rente af deres opsparing. Vi vil meget gerne tilbyde vores kunder attraktive vilkår i kombination med vores gode personlige rådgivning.”


Højt niveau i provisions- og gebyrindtægter påvirket af økonomisk uro

Bankens provisions- og gebyrindtægter udgør for årets første kvartal 21,7 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end samme periode sidste år, men bedre end forventet.

”Vi oplever fortsat stor interesse fra både eksisterende og nye kunder for den kundefokuserede rådgivning i Møns Bank. Det betyder også, at vi har et generelt højt aktivitetsniveau, hvor vi hjælper kunderne med at finde de bedste finansielle løsninger til både at realisere deres drømme og skabe ro i maven i dagligdagen. Det gør vi ved at komme hele vejen rundt om kundernes behov, hvilket de mange gode partnerskaber på realkredit, investering, pension og forsikring vidner om. Det er også noget vi kan aflæse i vores provisionsindtægter,” siger Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”At vi ser et fald i provisions- og gebyrindtægterne skyldes den afmatning på ejendomsmarkedet, som også slår igennem i vores markedsområder. Samtidig skal man huske, at realkreditkonverteringer fyldte rigtig meget i 1. og 2. kvartal sidste år. Derfor er udviklingen i bankens provisions- og gebyrindtægter faktisk noget bedre end forventet, da vi lagde vores budget for 2023.” 


Basisdrift løftet markant

De samlede indtægter udgør 58,3 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. højere end samme periode sidste år. I indtægterne indgår aktieudbytte på 4,6 mio. kr., som vedrører bankens beholdning af fællesejede selskaber i den finansielle sektor.

Stigningen i indtægterne skal sammenholdes med bankens basisomkostninger på 38,2 mio. kr., som er 2,7 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

”Vi påvirkes lige som alle andre af stigende omkostninger, og de er steget nogenlunde som forventet - og følger generelt pristalsregulering og de overenskomstmæssige stigninger til bankens ansatte,” forklarer Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Hertil kommer, at vi har styrket bankens organisation med nye medarbejdere siden samme periode sidste år. Dette gælder både i de kundevendte afdelinger og i bankens stabsfunktioner.”

”Efter afholdelse af omkostninger lander bankens basisdrift for 1. kvartal 2023 på 20,2 mio. kr., hvilket er 14,4 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Det er vi godt tilfredse med i banken,” sammenfatter direktøren.


Kursreguleringer

Bankens basisdrift skal fratrækkes et kurstab på 1,0 mio. kr.

”Når vi ser et mindre kurstab på bankens fondsbeholdning, så skyldes det kapitalandele i fællesejede selskaber i den finansielle sektor. Denne post skal ses sammen med det aktieudbytte på 4,6 mio. kr., indregnet i basisindtægterne, som vi har modtaget fra de samme selskaber,” siger Per Sjørup Christiansen.


Usikkerhed på nedskrivninger

”Når vi ser på bankens nedskrivninger, afventer vi stadig at se effekten af den økonomiske uro, som præger samfundsøkonomien. Vores kunder klarer sig ganske godt, og i 1. kvartal ender vi med at foretage en tilbageførsel af nedskrivninger på 1,4 mio. kr. Dette skyldes ud over individuelle bevægelser primært tilpasning af de ledelsesmæssige skøn, som er reduceret med 1,5 mio. kr. til samlet 23,5 mio. kr. Vi følger dog udviklingen meget tæt og har i vores budgetforventning indregnet samlede tab og nedskrivninger med 10 mio. kr. for året som helhed”, udtaler Per Sjørup Christiansen. ”Vi sover med støvlerne på og forsøger at løse de udfordringer, der opstår for vores kunder så proaktivt, vi kan.” 


Et meget tilfredsstillende resultat i en usikker tid

Banken realiserer et samlet resultat før skat på 20,6 mio. kr. for årets første 3 måneder, hvilket er hele 9,2 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Resultatet efter skat udgør 15,0 mio. kr.

”Vi har indtil videre realiseret et resultat, som vi kun kan være meget tilfredse med. Den underliggende basisdrift er steget i forhold til sidste år, som i øvrigt var et rekordår for banken. Derudover er vi rigtig godt rustet til den kommende periode med en solid reservation til eventuelle nedskrivninger. Dette gør, at banken sammen med vores gode likviditetsmæssige og kapitalmæssige polstring står stærkt i markedet og kan bistå vores kunder i den kommende tid, hvor den finansielle usikkerhed stadig vil være i spil," siger Per Sjørup Christiansen.


Kapitalforhold

Møns Bank har ultimo marts 2023 en kapitalprocent (soliditet) på 25,3 % - uden indregning af periodens overskud. En indregning af periodens resultat ville betyde en forøgelse af kapitalprocenten med 0,9 %-point til 26,2 %.

”Banken har et ønske om altid at være en sund og solid virksomhed. Vi har en kapitalmæssig overdækning i forhold til kapitalgrundlaget på 10,0 %-point, svarende til 180 mio. kr. Derudover er bankens overdækning til det nye NEP-krav, som stadig er under indfasning, 6,2 %-point. Med denne kapitalsituation har vi i Møns Bank et stærkt fundament for fremtiden,” slutter Per Sjørup Christiansen.


Yderligere oplysninger:

Bankdirektør Per Sjørup Christiansen, tlf. 55 86 15 26 / mobil  22 60 46 18

Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen, mobil 40 15 13 48