Møns Bank udvider aktiekapitalen

27.11.18

Bestyrelsen i Møns Bank har besluttet at udvide bankens aktiekapital med 16 mio. kr. til i alt 40 mio. kr. i en emission med fortegningsret for de eksisterende aktionærer i forholdet 3:2.

Baggrunden for kapitaludvidelsen

Bankens direktør Flemming Jensen oplyser, at kapitaludvidelsen skal understøtte bankens fortsatte udvikling og vækst over de kommende år, hvor kapitalkravene til alle aktører i den finansielle sektor stiger markant.

Solvensen

I februar aflagde Møns Bank sit regnskab for 2017 med et resultat på 29,4 mio. kr. efter skat, og i samme regnskab blev bankens solvens ultimo året 2017 oplyst at være 17,5 %.

Stigende solvenskrav

Om bankens solvensforhold udtaler Flemming Jensen: ”Isoleret set er en solvens på 17,5 % meget tilfredsstillende på nuværende tidspunkt, og med det aktuelle kapitalkrav til Møns Bank på 11,2 % har banken en kapitalmæssig overdækning på 6,3 %-point, hvilket svarer til cirka 120 mio. kr. ved udgangen af 2017.  Det er godt 50 % mere kapital, end der aktuelt kræves. En solvens på 17,5 % vil imidlertid være for lidt for Møns Bank - såvel som andre banker, når vi ser 5-6 år frem i tiden. Over disse år indfases stigende lovkrav til bankernes solvens, og med de regler vi kender i dag, så vil minimumskravet til solvensen i de fleste danske banker være omkring 20 % i 2023. Til dette lovkrav skal så påregnes en yderligere solvens på 3-5 %-point, så kapitalforholdene er komfortable i forhold til minimumskravene."  

”Man kan altid stille spørgsmål ved, om vi er tidligt ude med kapitaludvidelsen, men i Møns Bank har vi valgt at få kapitalforholdene på plads i god tid, og det opnår vi bedst med en emission, der isoleret set styrker bankens solvens med cirka 4 %-point”, tilføjer han.

Flere muligheder

Møns Bank er inde i en god udvikling, og det forventer banken vil fortsætte i de kommende år, hvilket kræver yderligere solvens. Kapitaludvidelsen giver mulighed for denne udvikling i en periode, hvor kapitalkravene er stigende.

Kapitalen fra emissionen giver samtidig en større handlefrihed, når bankens ledelse skal sammensætte kapitalgrundlaget.

Garanteret emission

Aktiekapital forhøjes med nominelt 16 mio. kr. fordelt på 800.000 nye aktier á nominelt 20 kr. med en kontant tegningskurs på 100 kr. per aktie. Kapitaludvidelsen er med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer i forholdet 3:2. Bruttoprovenuet fra udbuddet vil udgøre 80 mio. kr.

Banken har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af det fulde udbud.

Prospekt

I forbindelse med udbuddet har banken i dag offentliggjort et prospekt omfattende udbuddet og en optagelse til handel og officiel notering af tegningsretterne og de udbudte aktier på Nasdaq Copenhagen. Prospektet kan ses på bankens hjemmeside.

Handel med tegningsretter

Alle bankens eksisterende aktionærer får tildelt tegningsretter, der vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen, og handelsperioden for tegningsretter løber fra den 27. marts 2018 til og med den 12. april 2018.

Tegningsperiode

Tegningsperioden for tegning af de udbudte aktier ved udnyttelse af tegningsretter løber fra den 3. april 2018 til og med den 16. april 2018. Tegningsretter, der ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Alle aktionærerne får besked direkte fra Værdipapircentralen (VP Securities), og herudover sender banken en kortfattet information om emissionen til aktionærerne.

Yderligere information

Bankdirektør Flemming Jul Jensen

tlf. 55 86 15 36 · fj@moensbank.dk