Overskud over egne forventninger i Møns Bank

21.02.19

Med et overskud på 38,1 mio. kr. før skat leverer Møns Bank et tilfredsstillende resultat for 2018.

 

”Det er tilfredsstillende, at vi igen i år kan aflevere et solidt årsresultat,” udtaler bankdirektør Flemming Jul Jensen og oplyser samtidig, at bankens aktionærer har udsigt til et udbytte på 10 %.

 

Basisdrift i overkanten af det forventede

Møns Banks forventninger til basisdriften for året 2018 var oprindelig i niveauet 30-35 mio. kr.

”Vores basisdrift endte på 35,4 mio. kr., så det er til den gode side af bankens bedste forventninger for året, hvilket vi naturligvis kun kan være tilfredse med,” siger Flemming Jul Jensen.

 

Højt aktivitetsniveau

Om baggrunden for den gode basisdrift præciserer han, at det er en kombination af mange forhold, men det primært skyldes et meget højt aktivitetsniveau.

”Vi mærker klart, at banken har udviklet sig med de nye filialer i Næstved og Vordingborg, og sammen med et generelt højt aktivitetsniveau betyder det, at vores forretningsgrundlag og indtjening har udviklet sig tilfredsstillende gennem hele året. Samtidig mærker vi en meget stor interesse fra kunder i og omkring Rønnede efter vores udmelding om, at vi vil etablere en ny afdeling i området.”

 

Stigende ind- og udlån

Banken kan konstatere, at kunderne er tilbageholdende med at bruge deres opsparing, og de samlede indlån er gennem året steget med 301 mio. kr. til 2.489 mio. kr., svarende til 13,8 %.

”De samlede udlån er steget med 72 mio. kr. til 1.486 mio. kr., svarende til 5,1 %, hvilket alt i alt er en meget tilfredsstillende udvikling,” siger Flemming Jul Jensen.

 

Lavt renteniveau er katalysator

Renten har betydning for de fleste kunders økonomi, og det er faktisk netop renten, der giver travlhed i banken. ”Det usædvanligt lave renteniveau betyder, at vi drøfter muligheder og løsninger med vores kunder på alle fronter, både investering, formuepleje og realkreditbelåning,” siger Flemming Jul Jensen.   

 

Faldende nedskrivninger

I lyset af de økonomiske forhold er bankens ledelse særdeles tilfreds med niveauet for årets nedskrivningsbehov, som samlet udgør 2,2 mio. kr. for 2018. ”Det er et meget lavt niveau, og det afspejler, at økonomien hos bankens kunder generelt er i bedring, når der sammenlignes med de tidligere år,” siger Flemming Jul Jensen.

 

Positive kursreguleringer

Bankens samlede kursreguleringer udgør en fortjeneste på 5 mio. kr., hvilket ligeledes vurderes at være tilfredsstillende.

 

Årets resultat

Det samlede resultat før skat bliver 38,1 mio. kr. og efter skat 30,7 mio. kr.

 

Samlet set har året 2018 været et godt år for Møns Bank. Året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau, et stigende forretningsomfang og et tilfredsstillende resultat, og bankens bestyrelse og direktion er tilfredse med årets resultat.

 

Kapitalbehov og kapitalprocent

Bankens kapitalprocent – soliditeten – kan ultimo året opgøres til 20 %. Dette skal sammenholdes med et samlet kapitalbehov på omkring 12 %. Banken har således en aktuel overskydende solvens på omkring 8 %-point, svarende 162 mio. kr.

 

Forslag om udbytte på 10 %

Det er bankens udbyttepolitik at udbetale 10-25 % af årets overskud efter skat, hvis det er muligt under hensyntagen til behovet for fremtidig konsolidering af egenkapitalen. Med et resultat for året på 30,7 mio. kr. efter skat forrentes egenkapital efter skat med 7,9 % p.a., og bestyrelsen indstiller, at der udbetales 10 % i udbytte, svarende til 4,0 mio. kr.

Om denne indstilling siger bankens bestyrelsesformand Jens Ravn: ”Samtidig med en udbetaling på 4,0 mio. kr. i udbytte af årets overskud efter skat skal banken betale renteudgifterne til den Hybride Kernekapital på 35 mio. kr. med omkring 4 mio. kr. Den resterende del af årets resultat er således med til at styrke bankens egenkapital med godt 22 mio. kr., hvilket bestyrelsen vurderer som et acceptabelt niveau i forhold til bankens øvrige kapitalforhold og udvikling.”

 

Det første af tre år frem til 2020

Jens Ravn oplyser tillige, at året 2018 lukker første år i bankens igangværende strategiperiode frem til 2020.

”I bestyrelsen glæder vi os over, at vi i 2018 fik taget nogle vigtige skridt i forhold til bankens rammebetingelser for den fortsatte udvikling,” siger han. ”Det har været centralt at få kapitaludvidelsen på plads i foråret, og efterfølgende har vi valgt at følge dette op med en beslutning om at opprioritere indsatsen overfor kunder på Midt- og Østsjælland.”

”Beslutningen med etablering af en afdeling i Rønnede sker oven på vores positive erfaringer gennem de senere år via den stigende aktivitet på Østsjælland i området fra Rønnede op mod Haslev og ud mod Faxe-Stevns. Vi har i Møns Bank mærket de afledte virkninger, efter at de landsdækkende pengeinstitutter har neddroslet deres aktivitet og tilstedeværelse i området.”   

Jens Ravn oplyser videre, at bestyrelsen er meget afklaret omkring bankens DNA. 

”De stærke relationer til kunderne er kernen, og den styrkes i kombinationen med en individuel personlig betjening med stor fleksibilitet og tilgængelighed – personligt som digitalt,” siger han. ”For os er det vigtigt at have fokus på bankens kunder. Det har vi altid haft, og det fortsætter vi med.”

 

 

> Årsrapport 2018.

 

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jul Jensen, tlf. 55 86 15 36

Bestyrelsesformand Jens Ravn, tlf. 51 54 08 82