Q3: Solidt resultat fra Møns Bank

17.11.20
Med et resultat på 26,7 mio. kr. før skat efter årets første 9 måneder er der udsigt til endnu et godt årsregnskab i Møns Bank. Samtidig er forventningerne til bundlinjen for året opjusteret.

”Det går godt, og samtidig finder mange nye kunder fortsat vej til banken”, lyder det fra bankdirektør Flemming Jul Jensen, som er meget tilfreds med aktiviteten og de senere års udvikling i Møns Bank.

”Til trods for den helt specielle situation med Covid19, der har bremset op for erhvervskundernes investeringer og haft en meget forskellig indflydelse på de enkelte områder i samfundsøkonomien, så har der generelt været en høj omsætning og god aktivitet,” fortsætter Flemming Jul Jensen. ”Det er især inden for ejendomshandler i bankens markedsområde, der har medført mange finansieringsopgaver og nye kunder til banken.”

Det høje aktivitetsniveau igennem de senere år er samtidig blevet dagligdag i banken. ”Det har bidt sig godt fat, og der er ikke noget, som tyder på, at det ændrer sig foreløbigt,” tilføjer Flemming Jul Jensen. ”Det har haft en god afsmittende virkning på bankens indtægter, der har været stigende, selvom indtægterne generelt er under pres i den finansielle sektor på grund af det lave renteniveau og betaling af negativ rente til Nationalbanken for opbevaring af en betragtelig overskydende likviditet.”

Mere end tilbage på sporet

”Der har været en meget tilfredsstillende fremgang i bankens indtægter, der for årets tre første kvartaler udgør 121,2 mio. kr. – det er 7,6 mio. kr. mere i forhold til samme periode sidste år. Det høje aktivitetsniveau betyder, at Møns Banks indtægter er foran budgettet efter årets første 3 kvartaler. Efter en nedjustering af forventningerne i foråret på grund af den store usikkerhed i forbindelse med Covid19, så er vi mere end tilbage på sporet, og vi har derfor opjusteret forventningerne til årets resultat med 10 millioner kroner, og bankens forventninger til resultatet før skat for hele 2020 forventes at lande i intervallet 30-35 millioner kroner,” siger Flemming Jul Jensen.

Stigende gebyr- og provisionsindtægter

Der har været en god udvikling i bankens aktivitetsbestemte gebyr- og provisionsindtægter, som udgør 56,1 mio. kr. – det er 7,7 mio. kr. mere end samme periode sidste år.

Årsagen til stigningen i gebyr- og provisionsindtægterne er primært bankens meget høje aktivitetsniveau på boligmarkedet samt en fortsat tilgang af nye kunder.

Banken har samtidig brugt meget tid sammen med kunderne, hvor fokus har været investering af opsparing og optimering af kundernes ejendomsfinansiering, privat såvel som erhverv, og bankens aktivitet med formidling af realkreditfinansiering har været høj.

Svagt faldende netto renteindtægter

Bankens renteindtægter er præget af et udlånsfald på 149 mio. kr. i årets 2. kvartal. Siden halvåret har udlånet været uforandret, og udgør 1.414 mio. kr. pr. ultimo september 2020.

”Generelt har de offentlige henstands- og låneordninger styrket likviditeten hos bankens erhvervskunder, hvilket har betydet et væsentligt lavere træk på eksisterende kreditfaciliteter i banken,” siger Flemming Jul Jensen og fortsætter: ”Det er svært at konkurrere med statslige ordninger, hvor der lånes ud til nul procent, og langt størstedelen af udlånsfaldet kan således henføres til mindre træk på erhvervsrelaterede kreditter og udlån.”

Det har påvirket bankens indtægter fra udlånene negativt.

Samtidig har bankens overskydende likviditet aldrig været større og udgør omkring 1.800 mio. kr., og hvor der tidligere kunne opnås en renteindtægt til banken ved placering af likviditeten, så er situationen en anden i dag, hvor det koster banken penge at få opbevaret likviditeten. Om denne udvikling siger Flemming Jul Jensen: ”Det nuværende renteniveau med negative renter giver generelt store udfordringer for landets pengeinstitutter, da det koster banken penge at få likviditeten opbevaret i Nationalbanken. Når de samlede netto renteindtægter i Møns Bank kun falder med 0,7 mio. kr. til 61,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, skyldes det, at kunderne i dag betaler negative renter af deres indlån i banken, hvilket modsvarer bankens udgifter til Nationalbanken for opbevaring af kundernes indlån.”

Bankens samlede indtægter udgør 121,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Bedre basisdrift

”Når de samlede indtægter er steget med 7,6 mio. kr., skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 3,9 mio. kr. til i alt 89,2 mio. kr.”, nævner Flemming Jul Jensen.

Stigningen i omkostningerne kan henføres til stigende IT-omkostninger og personaleudgifter.

Det betyder, at Møns Banks basisdrift ultimo september 2020 er 32 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,7 mio. kr. sammenlignet med sidste år.

”Det er et godt resultat og bedre end bankens oprindelige budgetforventninger for perioden, så det er vi godt tilfredse med,” bemærker Flemming Jul Jensen.

Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 3,6 mio. kr., som primært kan henføres til bankens kursavancer på beholdningen at kapitalandele i fællesejede selskaber i den finansielle sektor.

Nedskrivning påvirket af Covid19

I Møns Bank mærker vi tydeligt, at det lave renteniveau generelt har en gunstig indvirkning på økonomien hos vores kunder, hvilket har en generel positiv afsmittende virkning på niveauet for bankens kundespecifikke nedskrivninger, der kun udgør 4,5 mio. kr. Herudover er der foretaget et ledelsesmæssigt skøn yderligere på 4,5 mio. kr. i forhold til usikkerhed omkring Covid-19, og hvordan de afledte virkninger heraf forplanter sig i økonomien. Det ledelsesmæssige skøn er uændret i forhold til bankens halvårsregnskab.

På spørgsmålet om, hvordan situationen med Covid19 har påvirket bankens kunder svarer Flemming Jul Jensen: ”Ingen kan sige sig fri for at være berørt af situationen, men det har været meget forskelligt. For nogen har det været meget udfordrende og svært, og for andre har det givet anledning til at revurdere og supplere deres forretningsmodeller, og der er endda nogen, som er kommet styrket igennem perioden. Det er min vurdering, at de statslige hjælpepakker samlet set har holdt godt under erhvervslivet, og selvom det i nogen situationer ikke har været tilstrækkeligt, så har det sammenfattende været en stor hjælp – og lagt en bund under, hvor galt det kunne gå.”

”Samlet set har Møns Banks kunder indtil videre klaret sig godt, men det er svært at være alt for optimistisk, da jeg mener, at det stadig er for tidligt at vurdere på, hvordan det vil aflejre sig i den kommende tid. Der vil også være virksomheder, der har opbrugt deres økonomiske buffere. I banken forventer vi derfor, at nogen kan få problemer, hvilket netop er årsagen til, at vi har foretaget et ledelsesmæssigt skøn og afsat 4,5 mio. kr.”

Styrket kapitalforhold

Møns Bank har ultimo september 2020 en solvens på 21,2 % uden indregning af periodens overskud. Ved indregning af periodens overskud vil bankens solvens være 22,3 %.