Q3: Solidt resultat fra Møns Bank

18.11.21

Med et resultat på 44,9 mio. kr. før skat efter årets første ni måneder er der igen udsigt til et godt årsregnskab i Møns Bank. Samtidig er forventningerne til bundlinjen for året opjusteret med 5 mio. kr.  

”Det går godt i banken, og samtidig finder mange nye kunder vej til os,” lyder det fra bankens direktør Flemming Jul Jensen, som er meget tilfreds med aktiviteten og de senere års udvikling i Møns Bank.

Det høje aktivitetsniveau gennem de senere år er blevet dagligdag i banken.

”Det har bidt sig godt fat, og der er fortsat ikke noget, som tyder på, at det ændrer sig," fortsætter Flemming Jul Jensen. ”Det har haft en god afsmittende virkning på bankens indtægter, hvor vi har kunnet fastholde indtægtsniveauet fra sidste år, selvom indtægterne generelt er under pres i den finansielle sektor på grund af det lave renteniveau og betaling af negativ rente til Nationalbanken for opbevaring af bankens store overskydende likviditet.”

Det samlede aktivitetsniveau i Møns Bank har været præget af høj aktivitet på boligmarkedet, herunder realkreditformidling, og herudover kommer en større aktivitet og afledt effekt af de seneste års udvidelser af bankens markedsområde via filialetableringerne i Næstved i 2014, Vordingborg i 2016 og seneste i Rønnede i 2019.


Fastholdelse af højt indtægtsniveau

Bankens driftsindtægter for årets tre første kvartaler udgør 123,5 mio. kr.

Det er 2,2 mio. kr. mere end i samme periode sidste år. Når der korrigeres for bankens fortjeneste ved salg af en investeringsejendom, har de øvrige indtægter stort set været uændret i forhold til sidste år.


Faldende renteindtægter

Banken oplever stor priskonkurrence i forhold til kreditstærke kunder, der presser udlånsmarginalen og renteindtægterne af bankens udlån. Det ses tydeligt, da renteindtægterne af udlånet i årets første tre kvartaler er faldet med 6 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Det samlede udlån har stort set været uforandret igennem 2021 og udgør i alt 1.413 mio. kr. ultimo september 2021. Det dækker imidlertid over stor udlånsaktivitet, idet kunderne generelt tilbagebetaler flittigt på deres lån.

Samtidig har bankens likviditet aldrig været større og udgør godt 2 milliarder kr., og hvor der tidligere kunne opnås en renteindtægt til banken ved placering af likviditeten, så er situationen en anden i dag, hvor det koster banken penge at få opbevaret likviditeten. ”Det er generelt en stor udfordring for alle landets pengeinstitutter," siger Flemming Jul Jensen.
 

Stigende gebyr- og provisionsindtægter

Med 61,1 mio. kr. i indtægter har der været en god udvikling i bankens aktivitetsbestemte gebyr- og provisionsindtægter i årets tre første kvartaler. Det høje aktivitetsniveau har aflejret 6 mio. kr. mere end samme periode sidste år.

Årsagen til stigningen i gebyr- og provisionsindtægterne er bankens udlånsaktivitet, en fastholdelse af aktivitetsniveauet på boligmarkedet samt en fortsat tilgang af nye kunder.

På ejendomsmarkedet har der været god aktivitet indenfor ejendomshandler i bankens markedsområde, og sammen med bankens fokus på optimering af kundernes ejendomsfinansiering - privat som erhverv - har bankens formidling af realkreditfinansiering været høj.


Stigende omkostninger og mindre basisdrift

”Ses der bort fra vores ekstraordinære indtægt fra salg af en investeringsejendom, er de samlede indtægter stort set uforandrede," siger Flemming Jul Jensen. "Når det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger til i alt 95,1 mio. kr., så påvirker det bankens basisdrift, der bliver mindre.”

Stigningen i omkostningerne kan henføres til stigende IT- og personaleudgifter. Personaleudgifterne er påvirket af det seneste års ansættelser til styrkelse af bankens organisation samt en ekstra hensættelse i 3. kvartal på 1,4 mio. kr. vedrørende lønforpligtelser i forbindelse med den nye ferielov.

”Det betyder, at bankens basisdrift ultimo september 2021 er 28,3 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. mindre end i 2020, men samtidig lidt bedre end bankens oprindelige budgetforventninger for perioden,” sammenfatter Flemming Jul Jensen.


Kursgevinst og tilbageførsel af nedskrivninger

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 7,5 mio. kr., som primært kan henføres til bankens kursavancer på beholdningen at kapitalandele i fællesejede selskaber i den finansielle sektor.

"I Møns Bank mærker vi tydeligt, at det lave renteniveau generelt har en gunstig indvirkning på økonomien hos kunderne," siger Flemming Jul Jensen. "Det har en generel positiv afsmittende virkning på bankens nedskrivninger på udlån, der samlet set er reduceret gennem året og nu udgør en indtægt."

Nedskrivninger på bankens udlån og garantier udgør således en tilbageførsel på 9,1 mio. kr. mod en udgift på 9,0 mio. kr. for samme periode sidste år.


Opjustering

Med en basisindtjening, som er lidt over det forventede, på 28,3 mio. kr., positive kursreguleringer på 7,5 mio. kr. samt indtægtsføring af tidligere års nedskrivninger med i alt 9,1 mio. kr., så lander resultat før skat på 44,9 mio. kr. for årets første tre kvartaler. "Det er i overensstemmelse med vores seneste udmelding den 28. oktober," siger Flemming Jul Jensen. "Bankens forventninger til det samlede resultat før skat for 2021 blev samtidig opjusteret med 5 mio. kr. til et interval på 45-55 mio. kr.”


Kapitalforhold

Møns Bank har ultimo september 2021 en solvens på 20,8 % uden indregning af periodens overskud. En indregning af periodens resultat ville betyde en forøgelse af kapitalprocenten med 2,0 %-point til 22,8 %.

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

Bankdirektør Flemming Jensen, tlf. 55 86 15 36