Solidt resultat fra Møns Bank

07.11.18

Med et resultat på 32,7 mio. kr. før skat efter årets første 9 måneder er der udsigt til et godt årsregnskab i Møns Bank – og forventningerne til bundlinjen for året opjusteres med yderligere 5 mio. kr.

”Det går godt i banken, når vores kunder har det godt - og samtidig finder mange nye kunder vej til banken,” lyder det fra bankens direktør Flemming Jensen, som er meget tilfreds med aktiviteten og de senere års udvikling i Møns Bank.

 

Det høje aktivitetsniveau igennem de senere år er efterhånden blevet dagligdag i banken.

 

”Det har bidt sig godt fat, og der er ikke noget, som tyder på, at det ændrer sig foreløbigt,” siger Flemming Jensen. ”Det har haft en god afsmittende virkning på vores aktivitetsbestemte driftsindtægter, der generelt er under pres i sektoren på grund af det lave renteniveau. Men vi mærker også tydeligt, at det lave renteniveau har en gunstig indvirkning på økonomien hos vores kunder. Det betyder lavere nedskrivninger på udlånene, der igennem hele året har været langt mindre end forventet. Da der samtidig er udsigt til positive kursgevinster, så opjusterer vi for anden gang i år forventningerne til årets resultat før skat med yderligere 5 mio. kr. til intervallet 35-40 mio. kr.”

 

Bankens basisdrift følger budgettet og fastholdes uændret til omkring 30-35 mio. kr.

 

Højt aktivitetsniveau

De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for årets tre første kvartaler udgør 107,7 mio. kr., hvilket er helt på niveau med samme periode sidste år.

 

”Det er meget tilfredsstillende, at vi har fastholdt indtægterne i en tid, hvor den finansielle sektor er udfordret af det meget lave renteniveau,” supplerer Flemming Jensen.

 

Stigende gebyr- og provisionsindtægter

Årsagen til stigningen i gebyr- og provisionsindtægterne er bankens stigende udlånsaktivitet til primært erhvervslivet, en fastholdelse af aktivitetsniveauet på boligmarkedet samt en fortsat tilgang af nye kunder.

 

På ejendomsmarkedet har der været et god aktivitet indenfor ejendomshandler i bankens markedsområde, og sammen med bankens fokus på optimering af kundernes ejendomsfinansiering, privat som erhverv, har bankens aktiviteter med formidling af realkreditfinansiering været høj.

 

Faldende netto renteindtægter

Bankens overskydende likviditet har aldrig været større og udgør omkring 1.200 mio. kr., og samtidig har renteindtægterne fra den selvsamme overskydende likviditet aldrig været mindre - og er faldet med 4,9 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2017.

 

Om dette siger Flemming Jensen: ”Det nuværende renteniveau med negative renter giver generelt store udfordringer for landets pengeinstitutter, da bankernes overskudslikviditet stort set ikke bliver forrentet, og det koster banken penge at få likviditeten opbevaret i Nationalbanken. Når de samlede netto renteindtægter i Møns Bank så kun falder med 2,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er det fordi, bankens udlån har været stigende. De samlede udlån er siden årsskiftet steget med 95 mio. kr. igennem 2018 og udgør i alt 1.512 mio. kr. ultimo september 2018. Det er meget tilfredsstillende, da det dækker over en forholdsvis stor udlånsaktivitet, idet bankens kunder generelt tilbagebetaler flittigt på deres eksisterende lån.”

 

Bankens samlede indtægter udgør 107,7 mio. kr., hvilket er uforandret i forhold til samme periode sidste år.

 

Basisdrift som forventet

”Når de samlede indtægter er uforandrede, skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 3,4 mio. kr. til i alt 81,2 mio. kr.,” nævner Flemming Jensen.

 

Stigningen i omkostningerne kan henføres til stigende IT-omkostninger og personaleudgifter.

 

”Det betyder, at bankens basisdrift ultimo september 2018 er 26,5 mio. kr., hvilket er helt i overensstemmelse med bankens budgetforventninger for perioden,” sammenfatter Flemming Jensen.

 

Kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 7,4 mio. kr., som primært kan henføres til bankens kursavancer på anlægsbeholdningen.

 

Nedskrivningerne falder

”Det er glædeligt, at behovet for nedskrivninger på bankens udlån er faldet yderligere. Indtil videre har der igennem året kun været behov for at nedskrive 1,2 mio. kr., hvilket er mindre i forhold til sidste år, hvor der kun blev nedskrevet 3,6 mio. kr. - og det er et klart billede af en bedring af kundernes økonomi, da denne regnskabspost er et spejl af den økonomiske udvikling hos bankens kunder.”

 

Opjustering af resultatforventninger

Med et resultat på bundlinjen før skat på 32,7 mio. kr. for årets første tre kvartaler opjusteres bankens forventninger til året som helhed for anden gang i år med 5 mio. kr. til et resultat på bundlinjen før skat i niveauet 35-40 mio. kr.

 

Bankens forventninger til årets basisdrift er i niveauet 30-35 mio. kr. for året som helhed, hvilket fastholdes.

 

Styrket kapitalforhold

”Møns Bank har ultimo september 2018 en solvens på 18,5 %, uden indregning af periodens overskud. Det skal sammenholdes med et aktuelt kapitalkrav på 11,4 %, og der er således en overskydende solvens på 7,1 %, svarende til omkring 145 mio. kr., hvoraf omkring halvdelen kan henføres til kapitaludvidelsen tilbage i foråret. 

Møns Bank har således et solidt kapitalgrundlag og er godt rustet til de kommende 5 år, hvor de stigende lovkrav til bankernes solvens indfases, og med de regler vi kender i dag, så vil kravet til solvensen i de fleste danske banker være minimum 20 % i 2023,” siger Flemming Jensen.

 

”I den forbindelse skal det samtidig medvurderes, at Møns Bank er inde i en stabil og god udvikling, og i banken forventer vi, at det fortsætter over de kommende år. Det kræver, at der er en solid solvensmæssig overdækning. Et nødvendigt kapitalgrundlag for bankens forretningsmæssige udvikling,” slutter direktøren.