Solidt resultat i Møns Bank

23.02.23

Med et overskud på 58,4 mio. kr. før skat har Møns Bank præsteret det største overskud i sin 145 år lange historie.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi leverer et så solidt resultat,” siger bankdirektør Per Sjørup Christiansen. "Det gode resultat giver et solidt fundament for vores kunder i et år, der har været præget af geopolitisk uro og i det hele taget usikre og omskiftelige tider. Det er et historisk godt resultat, og det kommer bl.a. fordi vi igennem de seneste år har arbejdet med at udvikle vores forretning, udvidet vores produktudbud og arbejdet meget med at være en aktiv sparringspartner og rådgiver for vores kunder hele vejen rundt om kundernes behov. Vi oplever i dagligdagen, at vores kunder klarer sig godt og vi kan mærke værdien af de langsigtede gode relationer til vores kunder. Vi er meget fokuseret på, at både bankens og kundernes udvikling bygger på solide, langsigtede og bæredygtige beslutninger."


Godt regnskab i usikre tider

Regnskabet for 2022 i Møns Bank er meget tilfredsstillende og viser et resultat på 58,4 mio. kr. før skat. Resultatet sammensætter sig af en basisdrift på 52,7 mio. kr., positive kursreguleringer på 11,0 mio. kr. og nedskrivninger på 5,3 mio. kr.


Et farvel til negative indlånsrenter

Udviklingen i 2022 har været præget af uro på de finansielle markeder og stigende renter.

”Vi har nu efter mange år med meget lave renter oplevet en stor stigning på rentemarkederne. Nationalbanken har hævet renteniveauet fra negative renter i første halvår til positive renter i andet halvår samt yderligere stigning her i starten af 2023. Som vi tidligere har meldt ud, har det bevirket, at vi i Møns Bank har kunnet fjerne de negative indlånsrenter helt, og ydermere, at vi kan give en positiv rente på en række indlånsprodukter," siger Per Sjørup Christiansen.


Stigende renteindtægter fra stigende ind- og udlån

Bankens basisdrift er markant forbedret fra sidste år at udgøre 34,7 mio. til realiseret 52,7 mio. i 2022. Basisdriften er således forøget med mere end 51% som følge af et højere aktivitets- og renteniveau.

”De mange konverteringer og andre rådgivningsaktiviteter, som vi har kontaktet kunderne omkring, har skabt værdi for vores kunder, hvilket vi naturligvis er meget tilfredse med,” siger Per Sjørup Christiansen.

”Vores udlån har været presset under coronaperioden, men vi kan konstatere, at efterspørgslen igen er stigende. I år er bankens udlån steget med 8,6% svarende til netto 121 mio. kr., hvilket bringer udlån tilbage på niveauet før coronapandemien,” siger Per Sjørup Christiansen og fortsætter:

"Vi har haft et ønske om at vækste vores udlån, som trods alt er kerneforretningsområdet for os som bank, men der har været en periode, hvor vi har kunnet mærke effekten af de statslige låneordninger til erhverv og konvertering fra banklån til realkredit. Samtidig er den store økonomiske usikkerhed en væsentlig faktor for, at både vores kunder og vi som bank går forsigtigt til værks og kun går ind i sunde projekter. En forsigtig fremfærd ser vi også et andet sted, nemlig i bankens indlån, som er steget med 304 mio. kr. i 2022 til lige knap 3,6 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 9,3%. Dette skyldes blandt flere faktorer både nye kunder og en stigende opsparingstendens i samfundet generelt.”


Likviditeten topper

En vigtig nøgle til de højere renteindtægter ligger i den overskydende likviditet, som aldrig har været større.

Banken har en overskudslikviditet på knap 2,3 mia. kr. i likvide midler placeret hovedsageligt i Nationalbanken, og hvor banken de seneste år har skullet betale negative renter for at få opbevaret denne likviditet, så kan banken nu få forrentet sin overskudslikviditet.

”Vi må sige, at vi også kan mærke at minus er blevet til plus. Vi kan se, at denne post i slutningen af året har bidraget positivt til bankens resultat. Møns Bank var en af de sidste banker, der indførte negative kunderenter, og nu har vi været blandt de første banker, der valgte at afskaffe de negative renter overfor kunderne,” siger Per Sjørup Christiansen.


Højt aktivitetsniveau fra konvertering af realkreditlån

”De rentestigninger, vi har set i årets løb har givet en række muligheder for vores kunder, og vi har haft mange samtaler med kunderne om optimering af realkreditlån for dem, som har ønsket at konvertere deres lån. Dette har der været stor interesse for, især i 1. halvår,” siger Per Sjørup Christiansen. ”Når vi mødes med kunderne og drøfter de økonomiske muligheder, så har vi stort fokus på at komme hele vejen rundt om kundens forhold. Her er der næsten altid yderligere, vi som bank kan hjælpe med, selvom den oprindelige dialog startede med eksempelvis en konvertering.”

”At det er vigtigt at komme 360 grader rundt om kundernes behov har vi i særlig grad kunnet mærke i 2022, hvor fokus i 2. halvår har været, at dobbelttjekke både vores egne og kundernes budgetforudsætninger en ekstra gang. Det handler meget om tryghed, og at vi sikrer, at kunderne er klædt godt på til et eventuelt økonomisk stormvejr. Derfor kommer vi typisk rundt om andre aspekter som for eksempel investering, pension og forsikringer, når vi mødes."


Stigende gebyr- og provisionsindtægter

Bankens samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for 2022 udgør 96,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,7 mio. kr. i forhold til sidste år.

”De høje netto gebyr- og provisionsindtægter er først og fremmest drevet af vores efterhånden store portefølje af formidlede realkreditlån, hvor vi samlet har tilvejebragt lån med en restgæld på 7,8 mia. kr. ultimo 2022. Det er en netto stigning på 321 mio. kr. i forhold til sidste år," siger Per Sjørup Christiansen.

Banken mærker samtidig virkningen af sine investeringer gennem de seneste år, hvor nye filialer i Næstved, Vordingborg og Rønnede bidrager til den højere aktivitet. 

"I alle områder mærker vi stor interesse for Møns Bank, og især at kunderne ønsker at samle deres forretninger hos os for en samlet helhedsrådgivning," siger Per Sjørup Christiansen..


Stigende indtægter og stigende omkostninger

Bankens samlede indtægter udgør 190,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 28,1 mio. kr. i forhold til 2021.

"Det er en afgørende årsag til, at bankens resultat er historisk godt,” fastslår Per Sjørup Christiansen.

”Når indtægterne stiger med 28,1 mio. kr., skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger i forhold til sidste år på 7,1 mio. kr. til i alt 133,9 mio. kr.,” bemærker Per Sjørup Christiansen. ”Selvom det er en væsentlig stigning, så er omkostningerne nogenlunde som forventet, hvor man skal huske, at omkostningerne generelt følger pristalsreguleringen og de overenskomstmæssige stigninger til bankens ansatte,” forklarer Per Sjørup Christiansen og fortsætter:

”Vores omkostninger er et område, vi holder godt øje med, men det har været nødvendigt at styrke bankens organisation, ligesom der også indgår en række engangsomkostninger i 1. halvår af 2022,” tilføjer han.


En pæn kursgevinst

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en positiv kursgevinst på 11,0 mio. kr., en post som grundet udviklingen på de finansielle markeder giver røde tal andre steder i sektoren.

”Vi har fokuseret på bankens kerneforretning og placeret størstedelen af vores overskudslikviditet i Nationalbanken. Dette har givet os sikkerhed i en tid med rentestigninger og fald på aktiemarkedet,” siger Per Sjørup Christiansen og uddyber: ”Derudover kommer kursreguleringerne primært via de ejerandele, vi har i sektorejede selskaber. Derfor er posten også nogenlunde på niveau med sidste år, hvor vi tjente 11,8 mio. kr. på kursreguleringerne.”


Øgede nedskrivninger er en reservation til fremtiden

Banken har i 2022 udgiftsført nedskrivninger for 5,3 mio. kr., hvilket står i modsætning til sidste år, hvor banken i 2021 tilbageførte 10,7 mio. kr.

”Vi ser uro og usikkerhed alle steder, vi kigger hen. Derfor er vi meget påpasselige, når vi vurderer nedskrivningsbehovet," forklarer Per Sjørup Christiansen. "Vi har derfor forøget det ledelsesmæssige skøn til i alt 25 mio. kr. - en forøgelse på 10,7 mio. kr. i årets løb."

"Det, som gør situationen speciel er, at når vi alene ser på, hvordan vores kunder har det, så går det stadig godt. På de kundespecifikke nedskrivninger har vi således en tilbageførsel for året. Grunden til, at vi forøger det ledelsesmæssige skøn yderligere, er på baggrund af situationen med krigen i Ukraine og eftervirkningerne efter corona. Der trækker sorte skyer hen over verdensøkonomien i form af stigende inflation, hvor bl.a. de stigende energipriser kan blive en udfordring hos bankens kunder. Vi har derfor vurderet, at vi trods de umiddelbare forbedringer på kort sigt til enhver tid skal være klar til en hårdere periode,” siger Per Sjørup Christiansen.

Bankens samlede resultat før skat for året 2022 bliver 58,4 mio. kr. og efter skat 47,3 mio. kr.

Samlet set har året 2022 været et godt år for Møns Bank. Året har været præget af et stigende makroøkonomisk renteniveau, et højt aktivitetsniveau, et stigende forretningsomfang, tilfredsstillende drift, og bankens bestyrelse og direktion er derfor meget tilfredse med årets resultat.


Styrket kapitalgrundlag

Bankens kapitalprocent – soliditeten – kan ultimo året opgøres til 26,1%. Det betyder, at banken i forhold til kapitalgrundlaget har en overdækning på 10,2%-point svarende til 185 mio. kr. Derudover er bankens overdækning på 9,0%-point i forhold til det nye NEP-krav, som stadig er under indfasning.


Forslag om 10% i udbytte

Med et resultat for året på 47,3 mio. kr. efter skat, forrentes egenkapital efter skat med 8,5% p.a., og bestyrelsen indstiller til udbetaling af 10% i udbytte af aktiekapitalen.

Det betyder samtidigt, at den resterende del af overskuddet henlægges til reserverne og styrker bankens egenkapital med 41,2 mio. kr.

Om bestyrelsens indstilling udtaler bankens bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen: ”Det er bankens udbyttepolitik, at der udbetales udbytte af årets overskud efter skat. Udbetalingen af udbytte skal dog altid ske under hensyntagen til bankens fremtidige behov for egenkapital og konsolidering, og her er den finansielle sektor fortsat midt i en periode med indfasning af stigende kapitalkrav. Med dette afsæt vurderer bestyrelsen, at 10% i udbytte og resten til konsolidering afbalancerer aktionærernes interesser om et løbende afkast og et fortsat solidt kapitalgrundlag til gavn for vores kunder og lokalsamfund.”


Forventning til det kommende år

Om forventninger til det kommende år udtaler bankdirektør Per Sjørup Christiansen:

”Udviklingen i 2023 forventes fortsat at være påvirket af de makroøkonomiske og samfundsmæssige tendenser, som har påvirket 2022. Den høje inflation og lave vækst kommer til at udfordre rammebetingelserne for at drive bank i 2023. Vi har dog en forventning om, at renteniveauet har normaliseret en positiv rente på indlån i modsætning til de seneste år med negativ rente. Vi forventer et resultat i 2023, hvor basisdriften ligger i niveauet 50-60 mio. kr. og hvor resultatet før skat ligger i niveauet 47-57 mio. kr. For at dette skal kunne lykkes, så kræver det en fortsat dygtig indsats fra bankens medarbejdere, og at nedskrivninger på vores udlån mv. holder sig på et fornuftigt niveau. Vi har i vores budgetter indregnet en tabsprocent på 0,5% af vores udlån og garantier, hvilket vi synes er forsigtigt, når man skeler til, at vi har foretaget et ledelsesmæssigt skøn som ultimo 2022 udgør 25 mio. kr. ud over de øvrige hensættelser.”


Bankens strategi og ny bankdirektør

Året 2022 er halvvejsmærket i bankens igangværende strategiperiode 2021-2023, hvor det er målet at fortsætte de tidligere perioders vækststrategier. Fokus for bankens udvikling er således fortsat vækst via forretninger med nye kunder og flere forretninger med bankens eksisterende kunder. Samtidig har banken ønsket om at blive endnu bedre på en række områder.

I 2022 blev der taget et godt skridt i den planlagte retning, hvorom formand for bankens bestyrelse Peter Ole Sørensen udtaler:

”Tilgangen af nye kunder ligger på det målsatte niveau, og der har samlet set været vækst i forretningsomfanget. To centrale fokusområder i vores strategi. Samtidig ser vi en forbedring i kundernes tilfredshed i de tilbagemeldinger vi får fra vores kundeanalyser."

Samtidig er det en del af bankens strategi at blive endnu mere kundedrevet. I den forbindelse er der iværksat en række tiltag med målet om at optimere bankens kerneprocesser, hvor den afledte effekt er en højere effektivitet og en styrkelse af kundeoplevelsen.

Aktuelt arbejdes der med, at banken bliver endnu bedre til at tage godt imod de mange nye privat- og erhvervskunder. Etablering af et nyt kundeforhold såvel som eksisterende kunder er forbundet med mange oplysninger, der skal håndteres korrekt, og de medfølgende arbejdsprocesser skal i samarbejde med kunderne optimeres til glæde for såvel kunderne som banken.

2022 var ligeledes året, hvor bankens mangeårige direktør Flemming Jul Jensen takkede af efter mange års stor indsats for banken, og 1. januar 2022 startede bankens nye direktør, Per Sjørup Christiansen.

Bankens bestyrelsesformand udtaler:

”Årets resultat viser med al ønskelig tydelighed, at bankens fundament er stærkt, og at Møns Bank grundlæggende er en veldrevet og sund forretning, bl.a. på grund af en stor indsats af alle medarbejdere i det forløbne år. Banken er en forretning, der både skal passes godt på, men også en forretning, der fortsat skal udvikle sig som en stærk selvstændig lokalbank på Møn og i resten af vores markedsområde i Sydsjælland.”


Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

Bankdirektør Per Sjørup Christiansen, tlf. 22 60 46 18

Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen, tlf. 40 15 13 48