Tilfredsstillende halvår i Møns Bank

21.08.19
”I Møns Bank er vi kommet godt igennem første del af 2019, hvor det høje aktivitetsniveau igennem de seneste år er fastholdt,” siger bankens direktør Flemming Jul Jensen og fortsætter: ”Det høje aktivitetsniveau har haft en god afsmittende virkning på bankens aktivitetsbestemte driftsindtægter, der generelt er under pres på grund af det lave renteniveau, og bankens resultat for perioden er vi meget tilfredse med.” 
Højt aktivitetsniveau
”På ejendomsmarkedet har der været en god aktivitet indenfor ejendomshandler i bankens markedsområde, og sammen med vores fokus på optimering af kundernes ejendomsfinansiering – privat som erhverv – har vores aktiviteter med formidling realkreditlån været meget høj,” fortsætter Flemming Jul Jensen. 
”Vi kan også mærke, at vores markedsområde er udvidet over de seneste 5 år i Syd- og Østsjælland med etablering af nye afdelinger i Næstved og Vordingborg – og senest i Rønnede i maj måned i år, hvor vi har oplevet en særdeles flot modtagelse af kunderne i området og en interesse for bankens ydelser, der har været over vores forventninger,” siger Flemming Jul Jensen. 
Udvidelsen af bankens markedsområde over de seneste 5 år har ligeledes været en medvirkende årsag til stigningen i indtægterne. 
”Det er meget tilfredsstillende at konstatere, at bankens ydelser efterspørges med en positiv indvirkning på indtægterne i en tid, hvor den finansielle sektor på netop indtægtssiden er udfordret af det meget lave renteniveau,” tilføjer Flemming Jul Jensen. 
Stigende gebyr- og provisionsindtægter
De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter for første halvår udgør 31,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 
Årsagen til stigningen i gebyr- og provisionsindtægterne er bankens stigende udlånsaktivitet til privatkunder og erhvervslivet, det meget høje aktivitetsniveau indenfor realkreditformidling samt en fortsat tilgang af nye kunder. 
Omvendt betyder det lave renteniveau, at renteindtægterne fra bankens overskydende likviditet er faldet, og samtidig er rentemarginalen af ud- og indlånsforretningerne under pres. Dette har betydet, at de samlede netto renteindtægter er faldet med 0,9 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, selvom bankens samlede udlån og den overskydende likviditet har været større igennem 2019. 
Faldende netto renteindtægter
Om udviklingen i bankens netto renteindtægter siger Flemming Jul Jensen: ”Det nuværende renteniveau med negative renter giver generelt store udfordringer for bankdriften, da bankernes overskudslikviditet stort set ikke bliver forrentet. Når vi i Møns Bank kun har et begrænset fald i renteindtægterne i forhold til sidste år, så er det fordi, bankens udlån har været stigende. De samlede udlån er siden årsskiftet steget med 59 mio. kr. svarende til 4 % til i alt 1.545 mio. kr., hvilket er meget tilfredsstillende, da det dækker over en forholdsvis stor udlånsaktivitet, idet bankens kunder generelt tilbagebetaler flittigt på deres eksisterende lån.”
Bankens samlede indtægter udgør 75,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 
Stigende basisdrift 
”Når indtægterne stiger med 4,1 mio. kr., skal det sammenholdes med en stigning i de samlede omkostninger på 2,5 mio. kr. til i alt 57,2 mio. kr.”, nævner Flemming Jul Jensen.
Stigningen i omkostningerne kan overvejende henføres til lønomkostninger samt etableringen af den nye afdeling i Rønnede. 
”Det betyder, at bankens basisdrift ved halvåret er 18,5 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 1,6 mio. kr. Samlet set er resultatet godt og vel på niveau med bankens budgetforventninger for første halvår af 2019,” konstaterer Flemming Jul Jensen. 
Kursgevinst
Oven i bankens basisdrift kan tillægges en kursgevinst på 4,4 mio. kr.
Nedskrivningerne fortsat på et lavt niveau
Banken har i 1. halvår 2019 udgiftsført nedskrivninger for 4,6 mio. kr. mod sidste år 1,3 mio. kr. 
”Nedskrivningerne har ikke baggrund i et generelt stigende behov for nedskrivninger, og det skal bemærkes, at nedskrivningerne i 2018 lå på et usædvanligt lavt niveau, hvilket skal medvurderes,” siger Flemming Jul Jensen. ”Nedskrivningerne er et spejlbillede af kundernes økonomi, som generelt har det godt.”
Præcisering af resultatforventninger
Bankens forventninger til resultat før skat var oprindelig 28-35 mio. kr. for året som helhed. Med et resultat for første halvår før skat på 18,3 mio. kr., forventes nu et resultat på bundlinjen før skat i niveauet 30-35 mio. kr.
Bankens forventninger til årets basisdrift var oprindelig 28-35 mio. kr. for året som helhed, hvilket ligeledes præciseres til et niveau på mellem 30-35 mio. kr. 
Kapitalforhold
Pengeinstitutternes kapitalforhold har stor fokus, og om bankens forhold siger Flemming Jul Jensen: ”Møns Bank har ultimo halvåret 2019 en solvens på 18,3 % uden indregning af periodens overskud. Det skal sammenholdes med et aktuelt kapitalkrav på 14,2 %, og der er således en overskydende solvens på 4,1 %-point, svarende til omkring 88 mio. kr.”
Yderligere information:
Bankdirektør Flemming Jul Jensen, 
tlf. 55 86 15 36