Udsigt til flotte resultater for Møns Bank

Med et resultat før skat på 81,3 mio. kr. efter årets første 9 måneder er der udsigt til et godt årsregnskab i Møns Bank.

”3. kvartal er gået rigtig godt i Møns Bank. Vores resultat før skat er over dobbelt så højt som sidste år, svarende til en stigning på 119%,” siger bankens direktør Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Vi taler meget med både nye og nuværende kunder, så selvom vi har mærket en opbremsning på nogle områder, så har vi fortsat et godt aktivitetsniveau. Dette har sammen med de stigende renter påvirket vores forretning positivt.”

Regnskabet for 1.-3. kvartal i Møns Bank betegnes af ledelsen som meget tilfredsstillende og viser et resultat på 81,3 mio. kr. før skat, som sammensætter sig af en basisdrift på 66,7 mio. kr., positive kursreguleringer på 9,0 mio. kr. og tilbageførsel af nedskrivninger på 5,7 mio. kr.


Opjusteringer af resultatforventninger gennem året

Møns Bank har flere gange i årets løb opjusteret forventningerne til resultatet for 2023. Seneste opjustering blev offentliggjort den 25. oktober 2023 med en forventning om et resultat før skat på 88-98 mio. kr. og en basisdrift på 80-90 mio. kr.

”Det er meget positivt, at vi nu for fjerde gang i år kommer med en opjustering. Vi har været begunstiget af, at vores forretning og kundernes økonomiske forhold til stadighed udvikler sig positivt. Samtidigt er renterne i samfundet steget," siger Per Sjørup Christiansen. "Da vi oprindeligt meldte vores forventninger til året ud, var vi bekymrede for både aktiviteten i samfundet og robustheden i de enkelte husstande og virksomheder i en usikker tid. Til vores forventninger er det vigtigt at pointere, at der fortsat er usikkerhed om aktivitetsniveauet, særligt på boligmarkedet og ikke mindst, hvor hårdt den økonomiske uro og høje inflation påvirker vores kunder. Vi har dog nedjusteret vores forventning til nedskrivningerne for 2023 fra 10 til 5 mio. kr., men vi har fastholdt vores reservation til fremtidige nedskrivninger i det såkaldte ledelsesmæssige skøn.” 


Rentestigninger har ført bankens drift tilbage til ”normalen”

Bankens netto renteindtægter udgør 110,8 mio. kr. i årets første 9 måneder, hvilket er en stigning på 49,7 mio. kr. svarende til 81,2 % i forhold til samme periode sidste år.

”Vi kan tydeligt mærke, at renterne er steget siden midten af 2022 og også i 2023. Dette har bragt basisdriften på et tilfredsstillende niveau,” siger Per Sjørup Christiansen. ”Vores overskudslikviditet stod i Nationalbanken til negative renter frem til den 9. september 2022, hvor renten stort set siden 2012 har været nul eller negativ. Dette har en stor betydning for bankens indtjening i 2023. Med til billedet hører også, at vi har måttet hæve renterne på udlån i takt med Nationalbankens renteniveau, hvilket dog stort set modsvares af en tilsvarende stigende udgift til indlån, hvor kunderenterne også er hævet.”

Per Sjørup Christiansen uddyber: ”Vi har tilpasset vores priser, så kunderne har god mulighed for at få en attraktiv rente af deres opsparing. Vi vil meget gerne tilbyde vores kunder attraktive vilkår i kombination med vores gode personlige rådgivning.”


Højt niveau i provisions- og gebyrindtægter påvirket af økonomisk uro

De samlede netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 59,5 mio. kr., hvilket er 11,9 mio. kr. lavere end samme periode sidste år, hvilket dog var forventet. 

”Vi oplever fortsat stor interesse fra både eksisterende og nye kunder for den kundefokuserede og personlige rådgivning i Møns Bank. Det betyder også, at vi har et generelt højt aktivitetsniveau, hvor vi hjælper kunderne med at finde de bedste finansielle løsninger til både at realisere deres drømme og skabe 'ro i maven' i dagligdagen. Det gør vi ved at komme hele vejen rundt om kundernes behov, hvilket de mange gode partnerskaber på realkredit, investering, pension og forsikring vidner om. Det er også noget, vi kan aflæse i vores provisionsindtægter.”

”At vi ser et fald i provisions- og gebyrindtægterne skyldes den afmatning på ejendomsmarkedet, som også slår igennem i vores markedsområder. Samtidigt skal man huske, at realkreditkonverteringer fyldte rigtig meget i 2022. Derfor er udviklingen i bankens provisions- og gebyrindtægter faktisk bedre end forventet, da vi lagde vores budget for 2023," siger Per Sjørup Christiansen. 

Realkreditlån, som banken formidler til sine kunder, udgør samlet 7,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 50 mio. kr. i 2023.

”Vi bruger megen tid sammen med både erhvervs- og privatkunderne, hvor fokus er på optimering af deres ejendomsfinansiering,” siger Per Sjørup Christiansen og fortsætter: ”Banken hjælper både nye og eksisterende kunder med at komme 360 grader rundt om deres økonomi. Vi oplever, at et serviceeftersyn af økonomien skaber værdi for kunderne, som i mange tilfælde har flere handlemuligheder, end de lige går og tror. Ikke mindst i en periode, hvor de finansielle markeder skaber nye risici og muligheder.”


Basisdrift løftet markant

De samlede indtægter udgør 175,3 mio. kr., hvilket er 37,7 mio. kr. højere end samme periode sidste år. I indtægterne indgår aktieudbytte på 4,9 mio. kr., som vedrører bankens beholdning af fællesejede selskaber i den finansielle sektor.

Stigningen i indtægterne skal sammenholdes med bankens basisomkostninger på 102,1 mio. kr., som er 6,5 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

”Vi påvirkes lige som alle andre af stigende omkostninger, og de er steget nogenlunde som forventet og følger generelt pristalsregulering og de overenskomstmæssige stigninger til bankens ansatte,” forklarer Per Sjørup Christiansen. ”Hertil kommer, at vi har styrket bankens organisation med nye medarbejdere siden samme periode sidste år. Dette gælder både i de kundevendte afdelinger og i bankens stabsfunktioner.”

”Efter afholdelse af omkostninger lander bankens basisdrift for årets første 9 måneder på 66,7 mio. kr., hvilket er 31,2 mio. kr. højere end samme periode sidste år, som vi naturligvis er meget tilfredse med,” sammenfatter Per Sjørup Christiansen.


Kursgevinster

Oven i bankens basisdrift kan tillægges en positiv kursgevinst på 9,0 mio. kr., som vedrører bankens beholdning af værdipapirer. ”Vi har placeret størstedelen af bankens overskudslikvidtet i Nationalbanken og har en beholdning af kortløbende danske realkreditobligationer foruden vores ejerandele i selskaber i den finansielle sektor. Vi har valgt at holde vores fondsbeholdning forholdsvis enkel, så vi kan fokusere på vores kerneforretning, nemlig bankens kunder,” siger Per Sjørup Christiansen.


Tilbageførsel af tidligere nedskrivninger

”Når vi ser på bankens nedskrivninger, afventer vi stadig at se effekten af den økonomiske uro, som præger samfundsøkonomien. Vores kunder klarer sig ganske godt og i 3. kvartal har vi tilbageført nedskrivninger sådan, at vi samlet i 2023 har indtægtsført 5,6 mio. kr.," siger Per Sjørup Christiansen.

"At vi kan indtægtsføre nedskrivninger, skyldes en række konkrete sager, som vi har løst bedre end forventet. Med til dette skal man huske, at vi i bankens ledelse har foretaget en samlet reservation på 24,5 mio. kr. som et ledelsesmæssigt skøn til imødegåelse af fremtidige tab. Denne reservation har vi ikke ændret på. Vi følger fortsat udviklingen meget tæt, da der i samfundsøkonomien som sagt er mange faktorer, som peger i den forkerte retning,” siger Per Sjørup Christiansen. ”Vi er godt beredte på at hjælpe vores kunder med både små og store udfordringer. Vi har en tilgang, hvor vi går proaktivt i dialog med vores kunder, sådan at vi sammen forholder os til udfordringerne og kan fange problemerne, inden de når at vokse sig store.” 


Et meget tilfredsstillende resultat i en usikker tid

Banken realiserer et samlet resultat før skat på 81,3 mio. kr. for årets første 9 måneder, hvilket er 37,1 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

Resultatet efter skat udgør 62,1 mio. kr.

Om dette sammenfatter bankens direktør: ”Vi har indtil videre realiseret et resultat, som vi kun kan være meget tilfredse med. Den underliggende basisdrift er steget markant i forhold til sidste år, som i øvrigt var et rekordår for banken. Derudover er vi rigtig godt rustet til den kommende periode med en solid reservation til eventuelle nedskrivninger. Dette gør, at banken sammen med vores gode likviditetsmæssige og kapitalmæssige polstring står stærkt i markedet og kan bistå vores kunder i den kommende tid med fortsat finansiel usikkerhed."


Kapitalforhold

Møns Bank har ultimo september 2023 en kapitalprocent (soliditet) på 24,8 % - uden indregning af periodens overskud. En indregning af periodens resultat ville betyde en forøgelse af kapitalprocenten med 3,7 %-point til 28,5 %.

”Banken har et ønske om altid at være en sund og solid virksomhed. Vi har en kapitalmæssig overdækning i forhold til kapitalgrundlaget på 9,1 %-point svarende til 164 mio. kr. Derudover er bankens overdækning til det nye NEP-krav, som stadig er under indfasning, 5,7 %-point. Med denne kapitalsituation har vi i Møns Bank et solidt fundament for fremtiden,” slutter Per Sjørup Christiansen.


Yderligere oplysninger:

Bankdirektør Per Sjørup Christiansen,
tlf. 55 86 15 26 / mobil  22 60 46 18

Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen,
mobil 40 15 13 48