Vigtig meddelelse

Denne hjemmeside giver adgang til at se, læse og downloade et prospekt ("Prospektet") udarbejdet af Møns Bank A/S ("Møns Bank") i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud af nye aktier i Møns Bank (de "Udbudte Aktier") med fortegningsret for Møns Banks eksisterende aktionærer ("Udbuddet").

 

På grund af juridiske begrænsninger er oplysningerne på denne del af websitet ikke rettet mod eller tilgængelige for visse personer. Vi beder dig venligst læse følgende oplysninger og afgive nedenstående bekræftelse, hver gang du ønsker adgang til denne del af websitet.

 

Oplysningerne på denne del af Møns Banks hjemmeside er ikke tiltænkt og må ikke gøres tilgængelige for, distribueres eller udleveres, direkte eller indirekte, helt eller delvist til personer, der er bosiddende eller fysisk befinder sig i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette kan udgøre en overtrædelse af lokale værdipapirlove eller -regler, og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe eller erhverve aktier eller andre værdipapirer i Møns Bank i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller i nogen anden jurisdiktion, hvor dette kan udgøre en overtrædelse af lokale værdipapirlove eller -regler.

 

Tegningsretterne, der tildeles de eksisterende aktionærer i forbindelse med Udbuddet ("Tegningsretterne") og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), noget børstilsyn i nogen enkeltstat i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse tilsynsmyndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om udbuddet eller nøjagtigheden og fuldstændigheden af Prospektet. Enhver erklæring om det modsatte er strafbar i USA.

 

Hverken Tegningsretterne eller de Udbudte Aktier er eller vil blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") eller nogen værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA. Tegningsretterne må således ikke udbydes, sælges, købes eller udnyttes i USA, og de Udbudte Aktier må ikke tegnes, udbydes eller sælges i USA, medmindre de er registreret i henhold til Securities Act, eller der foreligger fritagelse for sådanne registreringskrav i henhold til Regulation S i Securities Act.

 

Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er heller ikke og vil ikke blive registreret i henhold til gældende værdipapirlovgivning i Canada, Australien, Japan eller Schweiz og må med visse undtagelser ikke udbydes eller sælges i, eller ind i, Canada, Australien, Japan eller Schweiz eller til regning eller favør for personer, som har hjemstedsadresse, eller som befinder sig eller er bosiddende i Canada, Australien, Japan eller Schweiz. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier vil ikke blive udbudt til offentligheden i Canada, Australien, Japan eller Schweiz.

 

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (der sammen med alle gældende gennemførelsesforanstaltninger i de enkelte EØS-medlemsstater benævnes “Prospektdirektivet”), er oplysningerne og dokumenterne indeholdt på de følgende hjemmesider alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

 

I nogle jurisdiktioner kan det være i strid med lovgivningen at få adgang til de oplysninger og dokumenter, der ligger på de efterfølgende hjemmesider, og kun visse grupper af personer må få adgang til oplysningerne og dokumenterne. Alle personer, der er bosiddende uden for Danmark, og som ønsker at få adgang til dokumenterne på denne hjemmeside, bør først sikre sig, at de ikke er omfattet af lokale love og regler, der forbyder eller begrænser deres ret til adgang til hjemmesiden, eller som kræver registrering eller godkendelse, før de kan købe værdipapirer. Der er ikke sket en sådan registrering eller indhentet en sådan godkendelse uden for Danmark. Møns Bank påtager sig intet ansvar, hvis en person overtræder gældende love og regler.

 

Ved at klikke på "Jeg accepterer" nedenfor, bekræfter du,

  • at have læst og accepteret de oplysninger vedrørende Tegningsretterne og de Udbudte Aktier samt de betingelser og begrænsninger, som er anført ovenfor, og
  • at du ikke bor i, befinder dig i eller har adgang til Prospektet fra USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz.

Hvis du bor i, befinder dig i eller har adgang til Prospektet fra USA, Canada, Australien, Japan eller Schweiz eller ikke kan acceptere ovenstående betingelser, skal du klikke på "Jeg accepterer ikke".

 

 

> Jeg accepterer

 

> Jeg accepterer ikke