Møns Bank aktien

Som aktionær og medejer af Møns Bank vil du nyde godt af de ekstra fordele, der er ved at være medejer af den lokale bank. Du kan købe aktier i Møns Bank via Netbank eller ved henvendelse til din rådgiver på tlf. 55 86 15 00.

Møns Bank aktien er noteret på Nasdaq OMX Nordic under fondskode DK0060133841. 

Fakta Møns Bank aktien:

  • Aktiekapital: 40.000.000 kr.
  • Styk størrelse: 20 kr. 
  • Antal aktier: 2.000.000 stk.

Profil

Møns Bank er en traditionel lokalbank med fokus på aktiviteter i geografien Møn og Bogø samt Sydsjælland og Sydøstsjælland. Bankens fortsatte udvikling skal som hovedregel baseres på ren egenkapital, således at en eventuel vækst i de vægtede aktiver skal kunne understøttes af en samtidig konsolidering, der ikke udvander bankens aktuelle kernekapitalprocent væsentligt, således at den fornødne handlefrihed på ethvert tidspunkt i en kon­junk­turcyklus bevares.

Målsætning for kapitalstrukturen er, at bankens kapitalgrundlag for minimum 80%’s vedkommende skal udgøres af CET1 kapital (beregnes af kapitalen før fradrag). De resterende 20% kan dækkes af hybrid kernekapital og/eller supplerende kapital med henblik på at opfylde kapitalkravet, eller hvis lånevilkårene for disse kapitaltyper samlet set er fordelagtige for aktionærerne.

Hertil kommer, at banken ønsker at dække op til 70-90% af kravet til nedskrivningsegnede passiver (NEP-kravet) efter fuld indfasning med TIER-3 kapital, således at dette kun i begrænset omfang skal dækkes via bankens solvens. Det er samtidig bankens målsætning, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte kapitalbehov tillagt NEP-krav samt kapitalbevarings- og konjunkturbuffere skal udgøre mindst 4 %-point.

Banken lægger samtidig vægt på at have en stærk likviditet med en rigtig god balance mellem de samlede ind- og udlån. 

Udbyttepolitik
Det er bankens målsætning, at der udbetales et udbytte svarende til 10-25% af årets overskud efter skat. Udbetalingen af udbytte skal dog ske under hensyntagen til bankens fremtidige behov for konsolidering af egenkapitalen, idet bankens fortsatte udvikling fremover som hovedregel og i al væsentlighed ønskes baseret på egentlig kernekapital.

Øvrig information under Investor Relations.

Aktionærfordele

Som aktionær i Møns Bank er du først og fremmest medejer af en lokalbank med stærke relationer. En bank, som er værd at anbefale. Herudover har du som aktionær en række fordele:

  • Du modtager vores Nyt fra Møns Bank to gange årligt, hvis du er tilmeldt på www.moensbank.dk/blad.
  • Du bliver inviteret til vores generalforsamling, hvis vi har din e-mail.
  • Du kan få en lang række fordele, fx gratis hverdag, hvis du har min. 50 stk. aktier i banken. Læs mere.