Møns Bank-aktien

Møns Bank har en robust forretningsmodel med en høj kernekapital og stor solvensmæssig overdækning. Banken har en stærk likviditet med en god balance mellem de samlede ind- og udlån.

Aktien er noteret på Nasdaq OMX Nordic under fondskode DK0060133841:

  • Aktiekapital: 40.000.000 kr.
  • Styk størrelse: 20 kr. 
  • Antal aktier: 2.000.000 stk.

> Se aktuel kurs.


Køb og salg af aktier

Handel med Møns Bank-aktien sker gennem din Netbank. Du kan købe til eller sælge fra depoter, som du har i forvejen. Har du ikke et depot, skal du kontakte din sædvanlige rådgiver og få oprettet et.

> Se evt. vejledning for handel med værdipapirer.

Som aktionær i Møns Bank er du først og fremmest medejer af en lokalbank med stærke relationer. En bank, som er værd at anbefale for sit kendskab til lokalområdet og for at være der for kunderne i både med- og modgang.

Aktionærer har flere fordele: 

  • Gratis hverdag og mange ekstra fordele, hvis du har min. 50 aktier. Læs mere.
  • Invitation til vores generalforsamling, hvis vi har din e-mail.
  • Nyheder fra banken, hvis du er tilmeldt på www.moensbank.dk/some.


Risikomærkning

Finanstilsynet har regler om risikomærkning af investeringsprodukter, hvor værdipapirerne er inddelt i grøn, gul og rød kategori. Møns Bank er som andre bankaktier i gul kategori, hvilket betyder at ”der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue”.

Vær opmærksom på, at risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.


Udvidet profil

Møns Bank er en traditionel lokalbank med fokus på aktiviteter i Syd- og Østsjælland, Nordfalster og på Møn og Bogø. Bankens fortsatte udvikling skal som hovedregel baseres på ren egenkapital, således at en eventuel vækst i de vægtede aktiver skal kunne understøttes af en samtidig konsolidering, der ikke udvander bankens aktuelle kernekapitalprocent væsentligt - så den fornødne handlefrihed på ethvert tidspunkt i en kon­junk­turcyklus bevares.

Målsætning for kapitalstrukturen er, at bankens kapitalgrundlag for minimum 80%’s vedkommende skal udgøres af CET1 kapital (beregnes af kapitalen før fradrag). De resterende 20% kan dækkes af hybrid kernekapital og/eller supplerende kapital med henblik på at opfylde kapitalkravet, eller hvis lånevilkårene for disse kapitaltyper samlet set er fordelagtige for aktionærerne.

Hertil kommer, at banken ønsker at dække op til 70-90% af kravet til nedskrivningsegnede passiver (NEP-kravet) efter fuld indfasning med TIER-3 kapital, således at dette kun i begrænset omfang skal dækkes via bankens solvens. Det er samtidig bankens målsætning, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte kapitalbehov tillagt NEP-krav samt kapitalbevarings- og konjunkturbuffere skal udgøre mindst 4 %-point.

Banken lægger endvidere vægt på at have en stærk likviditet med en god balance mellem de samlede ind- og udlån. 

Udbyttepolitik
Det er bankens målsætning, at der udbetales et udbytte svarende til 10-25% af årets overskud efter skat. Udbetalingen af udbytte skal dog ske under hensyntagen til bankens fremtidige behov for konsolidering af egenkapitalen, idet bankens fortsatte udvikling fremover som hovedregel og i al væsentlighed ønskes baseret på egentlig kernekapital.

Øvrig information under Investor Relations.